Novinky

Vývoj a rozsah regulace

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Cenový věstník
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
 • Cenové kontrolní orgány
 • Kraje a obce
Aktualizováno 3. 8. 2015
 • Aktualizace textu

Současný rozsah cenové regulace

V současné době jsou uplatňovány zejména dva způsoby regulace cen umožněné zákonem o cenách, tj. úředně stanovené ceny a věcné usměrňování cen. Pevné ceny jsou uplatňovány pouze u cigaret a některých složek cen u plynu a elektřiny. Časové usměrňování cen se od roku 1993 neuplatňovalo a zákonem č. 403/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, byl tento způsob regulace ze zákona vypuštěn.

Regulaci cen využívají cenové orgány (tj. Ministerstvo financí, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo zdravotnictví, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Celní úřad pro Středočeský kraj a v rozsahu zvláštního pověření kraje a obce) v případech vymezených ustanovením § 1 odst. 6 zákona o cenách, tj. tehdy, je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, které by se mohly negativně projevit v úrovni cen sjednávaných mezi prodávajícím a kupujícím, vyžaduje-li to mimořádná tržní situace, pro účely odvodu spotřební daně z cigaret, vyžadují-li to předpisy ES nebo vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů

Seznam zboží s regulovanými cenami vydává Ministerstvo financí jako své cenové rozhodnutí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb, o cenách, formou výměrů publikovaných v Cenovém věstníku na Portálu veřejné správy. Znamená to, že rozhodnutí o regulaci nepodléhá legislativnímu procesu jako vyhláška a jeho vydání lze zabezpečovat velmi operativně. Rozhodující změny v regulaci cen jsou vydávány po předchozím projednání nebo informování vlády příp. porady ministrů. Ve výměru Ministerstva financí jsou stanoveny jednak maximální a minimální ceny příslušných druhů zboží, jednak pravidla věcného usměrňování. Kraje a obce svá rozhodnutí ve vymezených položkách vydávají formou nařízení. Obecně lze konstatovat, že jejich působnost je omezena na služby regionálního významu a není vždy plně využívána. V průběhu roku Ministerstvo financí podle potřeby seznam zboží s regulovanými cenami upravuje popř. mění ceny v něm stanovené. Ceny zboží, které podléhá věcnému usměrňování cen, nejsou stanovovány žádným rozhodnutím ministerstva, ale určují je podle stanovených pravidel jednotliví prodávající a sjednávají s kupujícími.

Obdobně jako Ministerstvo financí tak postupují další cenové orgány a publikují svá rozhodnutí ve svých publikačních věstnících (Věstník Ministerstva zdravotnictví, Energetický regulačním věstníku a Poštovní věstník).

Z položek, na nichž Český statistický úřad sleduje ukazatel vývoje spotřebitelských cen (míry inflace), podléhá cenové regulaci cca 19,4 % zboží a služeb (včetně pevných cen cigaret 4,8 %), což je podíl, který v zásadě již koresponduje z rozsahem regulace uplatňovaným v některých vyspělejších státech EU.

V současné době reguluje Ministerstvo financí tyto základní okruhy zboží:

Maximální ceny
 • nemovitosti, jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu, nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost a slouží jako občanské vybavení zejména pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, vězeňskou službu, pro ochranu obyvatelstva, pro sport, školy, předškolní a školská zařízení, pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby, nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště, mléčné výrobky pro žáky a služby spojené s užíváním nájemního bytu.
Věcně usměrňované ceny
 • voda povrchová, voda pitná a odpadní odvedená, voda předaná a převzatá, užití železniční veřejné vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah,doprava osobní železniční vnitrostátní a veřejná linková osobní vnitrostátní pravidelná silniční doprava, městská hromadná doprava, sběr a likvidace komunálního odpadu, služby krematorií, pronájem obřadních místností, služby hřbitovní, pohřební služby.

Ministerstvo zdravotnictví reguluje maximální ceny u zdravotních výkonů, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.

Státní úřad pro kontrolu léčiv reguluje maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Celní úřad pro Středočeský kraj reguluje formou pevných cen cigarety pro účely odvodu spotřební daně. 

Energetický regulační úřad reguluje formou úředně stanovených minimálních, pevných a maximálních cen elektrickou energii, formou pevných a maximálních cen zemní plyn a formou věcného usměrňování cen tepelnou energii.

Český telekomunikační úřad, v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, reguluje služby elektronických komunikací.

Kraje a obce mohou stanovit maximální ceny u nucených odtahů vozidel včetně střežení vozidla na parkovišti a případného přitažení zpět, u integrované veřejné vnitrostátní osobní silniční a železniční dopravy, u městské hromadné dopravy, u taxislužby osobní, u služeb parkovišť, u přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, u zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny, u pohřebních služeb, u služeb hřbitovních poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště, u kontrol a revizí spalinové cesty, u zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a užití služeb autobusových terminálů a nádraží pro veřejnou vnitřní linkovou dopravu osob.

Kraje a obce vykonávají svoji působnost v oblasti regulace cen pouze v rozsahu a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva financí - Výměr MF č. 01/2015.

Doporučované

Nejčtenější