Novinky

2002

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2002.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Elektrická energie

1. 1. počítal Energetický regulační úřad se zavedením diferencovaných cen pro domácnosti. Od tohoto kroku bylo upuštěno a maximální ceny elektrické energie u dodávek pro domácnosti vzrostly o 9,4 %. Obdobně vzrostly ceny i u dodávek pro ostatní odběratele.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 2. Český telekomunikační úřad stanovil nové maximální ceny. Jedná se o zvýšení cenové hladiny u regulovaných telekomunikačních výkonů v průměru o 3,7%.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

K 1.3. byl stanoven maximálně možný růst nájemného v nájemních bytech v závislosti na změně indexu cen stavebních prací uplynulého roku od 1.7. 2002 o nejvýše 4%. Současně však byla nově vymezena podlahová plocha pro propočet nájemného a umožněno při zateplení domu, které prokazatelně vede k úspoře nákladů nájemce na teplo, zvýšit nájemné ročně o 30 % z dosažené úspory. Změna výpočtu podlahové plochy bytu a možné zvýšení nájemného za 1 m2 o 4 % znamenalo, že ČSÚ vykázal zvýšení nájemného v roce 2002 o 8,8 %.

Vydáno

Zdravotnictví

1.5. vstoupily v platnost maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí).
  
1.7. vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (index 98,83).

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1.1.2002 – obyčejné jízdné zvýšeno o cca 60%
27.1.2002 – zákaznické jízdné zvýšeno o cca 7%, traťové a časové jízdenky zvýšeny až o 40%
15.12.2002 – zákaznické jízdné na vzdálenost 0 – 6 km a 7 – 10 km sníženo o 1,- Kč

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

1.1. - v rámci pravidel věcného usměrňování cen osobní vnitrostátní autobusové dopravy pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byla aktualizována pořizovací cena autobusu z 3 mil. Kč na 3,2 mil. Kč a současně snížením koeficientu růstu provozních nákladů (z 1,08 v r. 2001 na 1,01 v r. 2002) reagováno na příznivý vývoj cen pohonných hmot. Dále byla upravena základna pro propočet věcně usměrňované ceny jízdného v roce 2002 podle skutečně realizovaných cen jízdného za všechny dopravce v r. 2001. Odhad možného navýšení jízdného byl cca 8%, skutečnost r. 2002 však dosáhla cca 1,7 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

S účinností od 1. 1. 2002 byla do pravidel věcného usměrňování cen vody pitné a vody odvedené zahrnuta možnost uplatňování dvousložkové formy vodného a stočného, a to v návaznosti na zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), který tento zcela nový způsob platby za dodanou pitnou vodu a odvedenou (odpadní) vodu zavedl. Český statistický úřad vykázal nárůst vody pitné a odvedené o cca 7,5%.

Vydáno

Tepelná energie

Energetický regulační úřad v rámci věcného usměrňování cen tepelné energie stanovil meziroční možný nárůst ceny u dodávek pro obyvatelstvo maximálně o 16 Kč/GJ, Český statistický úřad vykázal v roce 2002 nárůst cen tepelné energie o 1,6 %. Tento relativně menší nárůst cen ovlivnilo dvojí snížení cen zemního plynu v průběhu roku 2002.