Novinky

1998

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1998.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Plynná paliva

1. 1. byly zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti i ostatní odběratele o 16,2 % vlivem změny sazby DPH z 5 % na 22 %.
  
1.7. se zvýšily maximální ceny zemního plynu dodávaného domácnostem v průměru o 27 %, v tom stále měsíční platy v průměru o 4,1 % a maximální cena za m3 plynu v průměru o 29,8 %.
Maximální ceny distribučních společností pro ostatní odběratele (mimo domácnosti) stouply o 10 %.
Maximální ceny mezi s.p. Transgas a regionálními distribučními společnosti se v průměru zvýšily o 9,4 %.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1. 7. se zvýšilo jízdné v průměru o 21,3 %, přičemž hlavní váha tohoto zvýšení směřovala do kratších vzdálenostních pásem. Při dopravě do vzdálenosti 30 km se jízdné zvýšilo o 25 až 37,5 %, do větších vzdáleností v intervalu 1 % až 20 %.
  
Současně byl zrušen rychlíkový příplatek u skupin osob, které využívaly zvláštního jízdného (důchodci, zdravotně postižení, rodiče při návštěvách dětí v ústavech sociální péče apod.).

Vydáno

Tepelná energie

1. 1. byly zrušeny maximální ceny tepelné energie dodávané domácnostem a zavedeno věcné usměrňování cen. V rámci pravidel věcného usměrňování bylo stanoveno nejvýše přípustné zvýšení cen pro rok 1998 o 3,9 % proti úrovni předchozího roku.
Ke stejnému datu vstoupila v platnost zpřesněná pravidla věcného usměrňování cen výroby a distribuce tepelné energie.

Vydáno

Zdravotnictví

1. 1. došlo k přeřazení části léků (v převážné části nehrazených z prostředků zdravotního pojištění) z okruhu výrobků se stanovenými maximálními cenami do volnější formy věcného usměrňování cen.
  
1. 5. vstoupil v platnost nový seznam maximálních cen výroby a dovozu léků a prostředků zdravotnické techniky. Cenová úroveň se zvýšila v průměru o 8,5 %, z toho u léků o 8,6 % (u tuzemských výrobků o 3,5 % a u léků z dovozu o 10, 9 %, a to především v důsledku výraznějšího uvolnění fluktuačního pásma koruny a následně jejího oslabení vůči měnám zemí dovozu) a u prostředků zdravotnické techniky o 6,8 %.

Vydáno

Elektrická energie

1. 1. byly zvýšeny maximální ceny pro domácnosti i ostatní spotřebitele o 16,2 % z titulu přechodu tohoto výrobku ze zvýhodněné sazby DPH 5 % na obecnou sazbu 22 %.
  
1. 7. se zvýšily maximální ceny elektrické energie dodávané domácnostem v průměru o 24 %. V rámci konkrétních tarifů se ceny kWh zvýšily diferencovaně v intervalu 23 % až 26 %, stálé měsíční platy vzrostly o 14 % až 18 %.
Maximální ceny pro ostatní odběratele se nezměnily.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 4. se zvýšila celková cenová úroveň regulovaných telekomunikačních služeb v průměru o 1,9 %, z toho maximální ceny za zřízení účastnické telefonní stanice se zvýšily v průměru o 23 %, měsíční paušál o 12,4 %, místní hovorné o 7,1 %. Pokleslo naopak meziměstské hovorné o cca 0,9 % a mezinárodní hovorné o 6,1 %.

Vydáno

Použití železniční vnitrostátní dopravní cesty

1. 1. byly zvýšeny maximální ceny za použití vnitrostátní železniční cesty celostátních a regionálních drah o 20,8 % v průměru, z toho pro osobní dopravu o 4,5 % a pro nákladní dopravu o 26,1 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

1. 1. byla v rámci pravidel věcného usměrňování cen osobní vnitrostátní autobusové dopravy pro účely propočtu zisku a oprávněných nákladů aktualizována pořizovací cena autobusu z 2,5 mil. Kč na 2,79 mil. Kč a současně reagováno na vzestup cen nafty v předchozích dvou letech a změnu spotřebních daní pro rok 1998. Odhad navýšení celkové cenové hladiny linkové autobusové dopravy se pohyboval okolo 9 %. Skutečnost roku 1998 však dosáhla pouze cca 4 %.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

1. 7. se v souladu s vyhláškou č. 176/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., č. 274/1995 Sb. a č. 86/1997 Sb., zvýšilo maximální čisté nájemné v nájemních bytech v průměru o 26,6 %. Úprava maximálního nájemného byla diferencována v závislosti na velikosti obce. K nejvyššímu zvýšení došlo v Praze o 41 %, k nejnižšímu v obcích do 10 tis. obyvatel o 15 %.