Novinky

1992

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1992.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Zdravotnictví

1. 1. maximální ceny zdravotnických výrobků pro konečného spotřebitele, obchodní přirážky na stupni velkoobchodu, sazby taxy laborum; maximální ceny oční optiky.

15. 4. stanovení maximální ceny jednoho bodu ve výši 0,60 Kč; maximální ceny zdravotnických výrobků podle individuálních zakázek (požadavků) pacientů vydávaných na lékařský předpis nahrazeny věcným usměrňováním cen; věcné usměrňování cen zdravotnické péče poskytované státními i nestátními zdravotnickými zařízeními za přímou úhradu.

15. 6. veterinární výrobky přeřazeny do regulace cen věcným usměrňováním; stanovení maximálních cen při úhradách za umělé přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 7. deregulovány ceny telefaxu.
1. 10. podle technických možností organizací spojů zavedeny maximální ceny pro místní 6timinutové telefonické hovory (impulsy) 1,05 Kčs;
15. 10. zvýšení maximálních cen vnitrostátních poštovních výkonů o 180 %.

Vydáno

Plynná paliva

Ceny pro ostatní odběratele poklesly v průměru o 0,20 Kčs (t.j. 3,15 Kč/m3), pro domácnosti nezměněny.

Vydáno

Automobilové benziny a motorová nafta

V souvislosti se zrušením systému tvorby zvláštních prostředků na zajištění stability cen motorových paliv a jejich vyčerpáním na eliminaci dopadu důsledků ze zvýšení daně z obratu k 1. 9. se od 10. 9. ceny pro konečné spotřebitele v rámci věcného usměrňování cen u motorové nafty snížily o 1,- Kčs/1 l a zvýšily u benzinů Speciál a Super o 1,30 Kčs/1 l a Natural o 1,10 Kčs/1 l.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1. 9. maximální ceny zvýšeny:
- pro lehátkové vozy o 67 %, t.j. o 20,- Kčs,
- pro lůžkové vozy II. třídy o 60 %, t.j. o 30,- Kčs,
                            I. třídy o 37,5 %, t.j. o 30,- Kčs,
Deregulovány ceny za rezervace zvláštních vlaků.