Novinky

Právní rámce

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

 • Platební styk
 • Soukromý sektor
 • Legislativa
 • Legislativa EU
 • Peněžnictví a platební služby
Aktualizováno 1. 3. 2019 15:00
 • Doporučení Evropské komise k základnímu platebnímu účtu
 • Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
 • Aktualizace obsahu

Platební služby a tržní infrastruktura

Platná legislativa v ČR

Zákony platné

Zákony zrušené

Vyhlášky

Prováděcí vyhlášky České národní banky, opatření České národní banky a úřední sdělení České národní banky jsou k dispozici na webových stránkách České národní banky .

 • Vyhláška č. 141/2018 Sb. , o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
 • Vyhláška č. 74/ 2018 Sb. , o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
 • Vyhláška č. 14/2018 Sb. , o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 • Vyhláška č. 7/2018 Sb. , o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
 • Vyhláška č. 1/2018 Sb. , o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
 • Vyhláška č. 454/2017 Sb. ,o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
 • Vyhláška č. 169/2011 Sb. , o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku

Platná legislativa EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady

 • Směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
 • Směrnice 2009/110/ES  o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES
 • Směrnice 98/26/ES  o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

 • Nařízení 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce
 • Nařízení č. 260/2012 Evropského Parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009
 • Nařízení č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001
 • Nařízení č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC (over the counter) derivátech, centrálních protistranách a registrech obchodních údajů (označuje se zkratkou EMIR -European Market Infrastructure Regulation). K nařízení jsou průběžně vydávána prováděcí opatření.

 

 

Nejčtenější