Novinky

Zahájení vnějšího připomínkového řízení a veřejné konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Peněžnictví a platební služby
  • Konzultace

Ministerstvo financí dne 24. května 2018 zahájilo vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to nejpozději do 21. června 2018 zasláním na elektronickou adresu platebni.sluzby[at]mfcr.cz.

Důvodem předložení návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Směrnice dopadá primárně na emitenta, jehož akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu (kotovaná společnost). S ohledem na osobní dopad směrnice transponuje návrh zákona tuto směrnici předně do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem návrhu zákona je zajistit dlouhodobé zapojení akcionářů v akciových společnostech, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Efektivnější a dlouhodobé zapojení akcionářů by mělo vést k minimalizaci podstupování nadměrného krátkodobého rizika emitentem a ke změně orientace z dosahování krátkodobých výnosů na dosahování střednědobých až dlouhodobých výnosů.

Návrh představuje několik nástrojů podporujících nebo zajišťujících dlouhodobé zapojení akcionářů na správě a řízení emitenta. Nastavují se zákonná pravidla tak, aby emitent byl schopen získat informace o svých akcionářích. Tento systém bude fungovat obdobně jako stávající výpis evidence emise. Na druhou stranu akcionáři se usnadňuje výkon jeho práv. Akcionář si na základě navrhované úpravy bude moci například vyžádat potvrzení o hlasování na valné hromadě.
Návrh zákona se dále zaměřuje na odměňování členů orgánu společnosti (člen voleného orgánu a další osoby ve vrcholném vedení, pokud na ně bylo delegováno téměř veškeré obchodní vedení). Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování upravující zásady odměňování těchto osob a dále zprávu o odměňování obsahující odměny jednotlivých členů orgánu společnosti. Oba tyto dokumenty budou veřejně dostupné.

V neposlední řadě návrh reguluje významné transakce se spřízněnými stranami, které budou napříště podléhat schválení valnou hromadou a jež se budou rovněž uveřejňovat na internetových stránkách společnosti.

Návrh zákona dále upravuje povinnosti institucionálních investorů (v zásadě pojišťoven a zajišťoven), které budou nově poskytovat popis svého zapojení do činnosti emitenta. Úprava také v omezené míře reguluje činnost poradců pro hlasování.

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější