CZ EN

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Ministerstvo financí vydalo Metodiku hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP. Metodika je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů k záměrům, u nichž je zvažována realizace cestou PPP, stejně jako na výběru soukromých partnerů, sestavování koncesních smluv a na vlastní realizaci a monitorování průběhu PPP projektu.

Dokument si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky kvantitativního ocenění tradiční formy pořízení služby sérií veřejných zakázek a pořízení služby formou PPP. Poskytuje čtenáři návod k porozumění procesu tvorby finančního modelu včetně ocenění souvisejících rizik různými metodami a k orientaci v typech finančních modelů. Zároveň má umožnit čtenáři správně interpretovat výstupní hodnoty analýzy včetně případného rozpoznání problematických situací, ke kterým může dojít. Je koncipován jako metodika pro hodnocení ekonomické výhodnosti zvažovaných forem pořízení služby, resp. těch jejích aspektů, jež lze finančně kvantifikovat.

Metodika byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a společností Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu a Facility, s.r.o. za podpory odborníků společností CMS Cameron McKenna v.o.s., PPP Solutions Ltd. a Balcar Polanský Eversheds, advokátní kancelář v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ financovaného z prostředků programu Transition Facility Evropské unie.

S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář