Novinky

Povinně zveřejňované dle 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Povinné infomace
  • Veřejný sektor
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Informace
Aktualizováno 6. 2. 2019

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.
č. Název položky Obsah
1. Oficiální název

Ministerstvo financí

2. Důvod a způsob založení Působnost Ministerstva financí:
  • Ministerstvo financí bylo zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění.
  • Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
  • Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance .
  • Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.
3. Organizační struktura

Organizační struktura MF 

4. Kontaktní spojení
5. Případné platby můžete poukázat:
6.

00006947

7. DIČ

CZ00006947

8. Nedůležitější předpisy

Legislativa MF

9. Žádosti o informace
10. Příjem stížností a dalších podání
11. Opravné prostředky

Postup při podávání rozkladu

12. Formuláře

Formulář pro rozklad proti rozhodnutí

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Životní situace - oblast daní

14. Nejdůležitější předpisy;
k náhlednutí a možnosti pořízení kopie
15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

16. Licenční smlouvy

Ministerstvo financí nemá k dispozici a neposkytuje licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

18. Seznam organizací

Rozpočet kapitoly 312 - obsahuje příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu:

19. Rozpočet kapitoly 312 Ministerstva financí

Rozpočet kapitoly 312 MF

Doporučované

Nejčtenější