Novinky

oddělení 5507 - Certifikace FM EHP/Norska

Je garantem certifikace prostředků FM EHP/Norska 2009 – 2014, tvoří koncepci finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím v oblasti certifikace v souladu s postupy nastavenými Memorandy o porozumění k implementaci finančních mechanismů EHP a Norska;...

ilustrace
 • je garantem certifikace prostředků FM EHP/Norska 2009 – 2014,
 • tvoří koncepci finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím v oblasti certifikace v souladu s postupy nastavenými Memorandy o porozumění k implementaci finančních mechanismů EHP a Norska; zpracovává v tomto ohledu metodické pokyny pro řízení pomoci z prostředků FM EHP/Norska 2009 - 2014, pro certifikaci a realizaci plateb těchto prostředků a zajišťuje po této stránce metodické vedení pro instituce zapojené do implementace; provádí předběžnou a průběžnou finanční kontrolu při realizaci plateb,
 • vytváří vnitřní manuály pracovních postupů týkající se činnosti oddělení; monitoruje manuály pracovních postupů užívané subjekty zapojenými do implementace prostředků FM EHP/Norska 2009 - 2014 a ověřuje dodržování těchto postupů,
 • ověřuje správnost, oprávněnost, reálnost, přesnost, soulad a tzv. požadavek nepřekrývání se s doklady a účetnictvím u způsobilých výdajů uvedených ve výkazech výdajů,
 • potvrzuje, že souhrn vykázaných způsobilých výdajů spadá do kategorie způsobilých výdajů v rámci nařízení pro FM EHP/Norska 2009 – 2014 a zároveň, že celkové výdaje vzniklé v rámci provádění jednotlivých programů jsou v souladu s příslušnou programovou dohodou,
 • certifikuje výkazy uskutečněných výdajů FM EHP/Norska 2009 - 2014, zajišťuje přípravu standardizovaných podkladů pro účely certifikace výdajů,
 • ověřuje a provádí kontroly na místě u subjektů zapojených do implementace FM EHP/Norska 2009 – 2014 v režimu veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.,
 • zodpovídá za předložení ověřených průběžných finančních zpráv a závěrečných zpráv u jednotlivých programů Výboru pro finanční mechanismy (FMC) a Ministerstvu zahraničních věcí Norska (NMFA),
 • předkládá odhady pravděpodobných žádostí o platbu FMC/NMFA,
 • odpovídá za proplacení stanovené výše spolufinancování programů a za převedení veškerých plateb zprostředkovatelům programů v souladu s Nařízeními pro FM EHP/Norska 2009 - 2014,
 • poskytuje FMC/NMFA prohlášení o úrocích vygenerovaných na účtech zřízených v souvislosti s čerpáním prostředků FM EHP/Norska 2009 - 2014,
 • připravuje a předkládá FMC/NMFA zprávy o zjištěných nesrovnalostech,
 • zajišťuje, že vymožené a zpětvzaté částky jsou (po zrušení veškerých nebo částečných finančních příspěvků na program nebo projekt) vráceny FMC/NMFA před uzavřením programu.