Novinky

oddělení 5504 - Právní

Navrhuje metodické pokyny pro implementaci ESI fondy v jednotlivých programových obdobích, navrhuje vzory právních dokumentů pro poskytování prostředků z ESI fondů v jednotlivých programových obdobích, spolupracuje na jejich tvorbě s ostatními resorty,...

ilustrace
 • navrhuje metodické pokyny pro implementaci ESI fondy v jednotlivých programových obdobích,
 • navrhuje vzory právních dokumentů pro poskytování prostředků z ESI fondů v jednotlivých programových obdobích, spolupracuje na jejich tvorbě s ostatními resorty,
 • monitoruje a analyzuje z právního hlediska postupy uplatňované řídicími orgány a jejich zprostředkujícími subjekty při řízení programů spolufinancovaných z ESI fondů, ověřuje dodržování těchto postupů a jejich soulad s politikami EU,
 • navrhuje přijetí odpovídajících opatření při zjištění nedostatků při implementaci jednotlivých programů,
 • spolupracuje při přípravě certifikace výdajů s ohledem na dodržování pravidel v oblasti politik EU,
 • analyzuje legislativu EU a národní legislativu s ohledem na dodržování pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory,
 • zabezpečuje úkoly související s uzavíráním, výkladem a aplikací rámcových mezinárodních smluv, finančních dohod, mezinárodních dohod pro příjem pomoci z FM EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších právních dokumentů pro příjem pomoci z rozpočtu EU,
 • vyhledává, zpracovává a posuzuje návrhy na řešení oblastí týkajících se činnosti odboru upravených právními předpisy EU, včetně oblastí zatím plně neupravených národními právními předpisy anebo oblastí upravených národními právními předpisy odlišně od právních předpisů EU,
 • analyzuje legislativní návrhy orgánů EU k reformám jednotlivých politik EU,
 • podílí se na tvorbě a posuzování návrhů právních předpisů ČR a EU týkajících se působnosti odboru; zpracovává v rámci připomínkového řízení stanoviska ministerstva k návrhům právních předpisů souvisejících s věcnou působností odboru; spolupracuje na harmonizaci legislativního a rozpočtového rámce veřejných financí,
 • dohlíží z právního hlediska na postupy platební agentury pro SZP.