Novinky

odbor 55 - Národní fond

Odbor spravuje a řídí toky finančních prostředků pomoci EU poskytnuté ČR v rámci nástrojů jednotlivých politik EU – strukturálních fondů, FS/CF, EFF a Fondu solidarity, dále v rámci nástrojů – Transition Facility...

ilustrace

Odbor spravuje a koncepčně a metodicky řídí toky finančních prostředků z EU a zahraničí poskytnuté ČR v jednotlivých programových obdobích v rámci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, předvstupních nástrojů,nástrojů – Transition Facility, FM EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a FS EU. Vykonává funkci Platebního a certifikačního orgánu (PCO) pro ESI Fondy a FM EHP/Norska, spravuje účty, zajišťuje evidenci peněžních prostředků NF a plní výkaznické povinnosti ve vztahu k orgánům EU, národním orgánům, Kanceláři finančních mechanismů a Švýcarskému velvyslanectví v Praze. Vykonává funkci kompetentního orgánu odpovědného za akreditaci platební agentury určené k provádění opatření společné zemědělské politiky (SZP) a za určení certifikačního subjektu k provádění certifikace účtů platební agentury. Zajišťuje v oblasti své působnosti veškeré související právní otázky, včetně uzavírání mezinárodních smluv a jejich výkladu, výkladu příslušných předpisů EU a mezinárodních smluv a spolupracuje na vnitrostátních dokumentech smluvního charakteru. Podílí se na tvorbě právních předpisů EU v rámci členství v pracovních orgánech EU a ČR. Koncepčně řídí, metodicky vede a koordinuje přípravu víceletého finančního rámce a ročního rozpočtu EU s důrazem kladeným na vyjednávání podmínek pro financování kohezní politiky z rozpočtu EU. Metodicky zajišťuje a koordinuje odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU a vystupuje v této souvislosti jako koordinátor vztahů vůči orgánům EU. Zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS VIOLA a jeho údržbu pro potřeby NF.Zajišťuje a zodpovídá za datovou komunikaci IS VIOLA s monitorovacím systémem ESI fondů v gesci MMR.