Novinky

oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti fiskálních analýz, střednědobých prognóz a dlouhodobých projekcí vývoje veřejných financí, fiskální politiky a vybraných problémů jejich vývoje...

ilustrace
  • provádí koncepční a metodické práce v oblasti fiskálních analýz, střednědobých prognóz a dlouhodobých projekcí vývoje veřejných financí, fiskální politiky a vybraných problémů jejich vývoje,
  • zpracovává souhrnné analýzy, střednědobé predikce a dlouhodobé projekce hlavních agregátů veřejných financí ČR,
  • podílí se na tvorbě a aplikaci modelů určených k dlouhodobým projekcím vládního sektoru,
  • je hlavním zpracovatelem, garantem a koordinátorem práce na Konvergenčním programu ČR a na Fiskálním výhledu ČR,
  • podílí se na tvorbě Makroekonomické predikce ČR za oblast fiskální politiky,
  • zpracovává fiskální části dalších strategických hospodářsko-politických dokumentů ČR (Národní program reforem ČR apod.),
  • zpracovává střednědobé fiskální výhledy zejména pro potřeby střednědobého výhledu státního rozpočtu, stanovení střednědobých fiskálních cílů a odvození částek střednědobého výdajového rámce,
  • je za ČR hlavním garantem, zpracovatelem a koordinátorem v oblasti dlouhodobých fiskálních projekcí pro potřeby analýz dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí jak pro rozhodování vlády, tak i v souvislosti s členstvím v mezinárodních institucích (zejména v Evropské unii),
  • účastní se za ministerstvo jednání pracovní skupiny „Working Group on Ageing Populations and Sustainability“ (AWG - oblast institucionálního rámce), pracovní skupiny „Output Gap Working Group“ (OGWG - oblast diskrečních opatření, cyklického očišťování salda, strukturální bilance) a pracovní skupiny „Quality of Public Finances“ (QPF) v rámci Výboru pro hospodářskou politiku EU,
  • účastní se za ministerstvo jednání pracovní skupiny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj „Working Party No. 1“ (WP1) Výboru pro hospodářskou politiku.