Novinky

oddělení 3702 - Makroekonomické analýzy

Zpracovává souhrnné analýzy a krátkodobé predikce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky a vývoje měnové politiky a podílí se na tvorbě Makroekonomické predikce ČR a Fiskálního výhledu ČR...

ilustrace
 • zpracovává souhrnné analýzy a krátkodobé predikce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky a vývoje měnové politiky a podílí se na tvorbě Makroekonomické predikce ČR a Fiskálního výhledu ČR,
 • podílí se zpracování makroekonomického rámce návrhu SR,
 • podílí se na zpracování SZÚ a pololetním hodnocení plnění SR v části základní tendence makroekonomického vývoje a aktualizuje krátkodobé predikce pro potřeby řízení SR,
 • spolupracuje na zpracování makroekonomických rámců vybraných strategických hospodářsko - politických dokumentů ČR ve vztahu k EU, zejména aktualizací Konvergenčního programu ČR,
 • podílí se na přípravě podkladů pro zajištění koordinace politik, vyjadřuje se k základním makroekonomickým opatřením, hodnotí jejich vzájemnou konzistentnost a odhaduje vlivy těchto opatření na ekonomický vývoj,
 • účastní se přípravy materiálů pro jednání tuzemských orgánů týkajících se hospodářské politiky,
 • vytváří a zdokonaluje metodiku makroekonomických analýz a krátkodobých makroekonomických predikcí, spolupracuje na vytváření a aplikuje makroekonomické modely,
 • udržuje, aktualizuje a doplňuje datovou základnu makroekonomických časových řad pro potřeby makroekonomických analýz, modelování a predikcí,
 • spolupracuje na dialogu vládních i nevládních ekonomických pracovišť zaměřeném na stabilitu a transparentnost makroekonomických analýz a prognóz,
 • analyzuje vybrané aspekty hospodářské politiky, včetně odpovídajících komparativních indikátorů,
 • podílí se v rámci své působnosti na přípravě podkladů pro institucionální zajištění procesu koordinace fiskálních politik a mnohostranného rozpočtového dohledu (jednání EFC/alternátů EFC a EPC a jejich podvýborů a pracovních skupin),
 • provádí pravidelné i aktuální analýzy v rámci národních účtů pro potřeby komplexních analýz české ekonomiky a makroekonomické predikce české ekonomiky,
 • provádí ad hoc ekonomické analýzy s využitím modelového aparátu pro potřeby komplexních makroekonomických analýz a makroekonomické predikce české ekonomiky,
 • hodnotí aplikovatelnost metod využívaných mezinárodními institucemi pro podmínky české ekonomiky,
 • ověřuje věcnou a metodickou konzistenci mezi vstupy makroekonomických analýz a výstupy těchto analýz,
 • zajišťuje a zpracovává informace o vývoji základních indikátorů české ekonomiky pro potřeby mezinárodních institucí,
 • spoluorganizuje a aktivně se účastní na pravidelném jednání se zástupci ECFIN na téma makroekonomických analýz a predikce pro českou ekonomiku,
 • účastní se jednání pracovní skupiny OGWG (odhadu potenciálního produktu a produkční mezery) v rámci Výboru pro hospodářskou politiku EU.