Novinky

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Zpracovává krátkodobé fiskální scénáře a vyhodnocuje jejich alternativy vývoje, včetně rozpočtových pozic vládního sektoru a jeho segmentů, pro potřeby stabilizační makroekonomické a rozpočtové politiky...

ilustrace
 • zpracovává krátkodobé fiskální scénáře a vyhodnocuje jejich alternativy vývoje, včetně rozpočtových pozic vládního sektoru a jeho segmentů, pro potřeby stabilizační makroekonomické a rozpočtové politiky a udržitelného vývoje veřejných financí, poskytuje podklady pro koordinaci makroekonomických politik a formulaci fiskální politiky,
 • podílí se na tvorbě Makroekonomické predikce ČR a Fiskálního výhledu ČR,
 • spolupracuje na fiskální části aktualizací Konvergenčního programu ČR,
 • vytváří metodiku, provádí koncepční práce a zpracovává analýzy a krátkodobé predikce vývoje veřejných financí, včetně jednotlivých segmentů sektoru vládních institucí, hodnotí vývojové trendy a identifikuje rizika fiskálního vývoje včetně jejich dopadů na fiskální i na makroekonomickou oblast, pro účely přípravy rozpočtové politiky, návrhu SR, plnění SR a SZÚ,
 • vytváří a aplikuje metody pro analýzu fiskálního vývoje s cílem identifikovat vývojové trendy, hlavní faktory a potenciální rizika fiskálního vývoje,
 • vyjadřuje se k základním opatřením a záměrům vlády v oblasti veřejných financí a analyzuje a vyhodnocuje jejich fiskální dopady jak z hlediska fiskální stability, tak i celkového ekonomického vývoje,
 • spolupracuje s vládními i nevládními ekonomickými pracovišti, zahraničními i domácími organizacemi a subjekty, a účastní se dialogu zaměřeného na konzistenci, stabilitu a transparentnost fiskálních analýz a prognóz,
 • analyzuje a vyhodnocuje dopady institucionálních změn v oblasti financí vlády z hlediska dopadů na stabilitu veřejných financí a její udržitelnost,
 • podílí se v rámci své působnosti na přípravě podkladů pro institucionální zajištění procesu koordinace fiskálních politik a mnohostranného rozpočtového dohledu (jednání EFC/alternátů EFC a EPC a jejich podvýborů a pracovních skupin),
 • spolupracuje na zpracování Situační zprávy ke Strategii udržitelného rozvoje ČR a podílí se na práci Pracovní skupiny pro indikátory Rady vlády pro udržitelný rozvoj,
 • koordinuje spolupráci mezi ČSÚ a ministerstvem v oblasti vzájemného poskytování dat a informací ze strany ministerstva,
 • podílí se na metodice zpracování datových zdrojů v oblasti veřejných financí a spolupracuje v této oblasti zejména s ČSÚ, ČNB a mezinárodními organizacemi (MMF, EK apod.); podílí se na zajištění misí MMF, EK a Eurostatu,
 • vytváří a aktualizuje datové základny veřejných financí zejména za vládní příjmy a výdaje v ekonomickém i funkčním členění, saldo hospodaření a vládní dluh, zodpovídá za kompilaci datových zdrojů v této oblasti na roční bázi a za vybraná data na čtvrtletní bázi,
 • zajišťuje vládní finanční statistiku, garantuje, koordinuje a ve spolupráci s ČSÚ a ČNB zajišťuje informace za oblast vládních financí pro potřeby EK a ECB a dalších mezinárodních institucí,
 • zabezpečuje ve spolupráci s ČSÚ oznamovací povinnost ČR vůči orgánům EK za vývoj vládního deficitu, výši a strukturu vládního dluhu a dalších požadovaných ukazatelů, včetně prokázání jejich správnosti; podílí se na zpracování základních dokumentů (Notifikace vládního deficitu a dluhu, Konvergenční programy) pro hodnocení fiskálního vývoje ze strany EK,
 • koordinuje spolupráci mezi ČSÚ a ministerstvem při přípravě notifikací pokud jde o výměnu dat pro výpočet vládního deficitu a dluhu.