Novinky

odbor 37 - Hospodářská politika

Odbor zpracovává pro ministerstvo makroekonomické a fiskální analýzy, makroekonomické a fiskální predikce a střednědobé scénáře fiskálních politik, predikce vývoje veřejných financí...

ilustrace

Odbor provádí za ministerstvo koncepční a metodické práce na činnostech analýz, prognóz, projekcí, ekonomického a ekonometrického modelování v oblasti makroekonomického vývoje, vývoje veřejných financí a fiskální politiky, včetně vybraných problémů jejich vývoje. Odbor zpracovává pro ministerstvo makroekonomické a fiskální analýzy, predikce, dlouhodobé projekce a scénáře fiskálních politik zejména pro potřeby formulování hospodářské politiky, sestavení návrhu státního rozpočtu, střednědobého rozpočtového výhledu a pro mezinárodní spolupráci v oblasti hospodářské politiky. Odbor zabezpečuje makroekonomické a fiskální modelování pro potřeby analýz, simulací, prognóz a hodnocení fiskálních dopadů makroekonomických hospodářských politik. Odbor formuluje doporučení k opatřením makroekonomické politiky a prověřuje konzistenci hospodářských politik. Vytváří a je garantem Konvergenčního programu ČR, Fiskálního výhledu ČR, Makroekonomické predikce ČR a Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Spolupracuje na formulaci strategických hospodářsko-politických dokumentů ČR v oblasti makroekonomického a fiskálního vývoje a za oblast fiskální politiky, zajišťuje přípravu zástupců ministerstva na jednáních tuzemských orgánů v těchto oblastech. Sleduje a analyzuje základní ekonomické a finanční tendence světové ekonomiky z hlediska dopadů na ekonomický vývoj ČR. Zpracovává připomínky pro potřeby vnitřního i vnějšího připomínkového řízení k legislativním materiálům v oblasti své působnosti a podílí se na vyhodnocování jejich dopadů na makroekonomický a fiskální vývoj. Zajišťuje formalizovaný i neformální dialog vládních i nevládních ekonomických pracovišť sledujících stabilitu a transparentnost makroekonomických a fiskálních analýz a prognóz. Odborně zajišťuje za ministerstvo v oblastech své působnosti spolupráci, konzultace a setkání s investičními a ratingovými agenturami. Spolupracuje v těchto oblastech s domácími i mezinárodními ekonomickými a finančními organizacemi, zejména s Evropskou komisí, Organizací pro hospodářský rozvoj a spolupráci, Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Podílí se odborně na agendě spojené s hospodářskou a fiskální politikou ve vztahu k EU v gesci Rady ECOFIN, zejména jeho výborů EFC a EPC a Podvýboru EFC pro statistiku. Odbor je garantem informačních a výzkumných studií ministerstva a provádí výzkumnou činnost v oblasti ekonomické, statistické a ekonometrické, včetně spolupráce s domácími i mezinárodními institucemi. Odbor je garantem a koordinátorem metodiky vládní finanční statistiky Evropského systému národních a regionálních účtů a za ČR hlavním garantem a koordinátorem metodiky vládní finanční statistiky Mezinárodního měnového fondu.