Novinky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Odbor zodpovídá za provoz obchodních činností státu spojených s řízením státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků v působnosti odboru a s řízením likvidity souhrnného účtu státní pokladny...

ilustrace

Odpovídá za provoz obchodních činností státu spojených s řízením státního dluhu, finančního majetku a podmíněných pohledávek a závazků v působnosti odboru a s řízením likvidity souhrnných účtů státní pokladny. Tvoří koncepci politiky finančního trhu v těchto oblastech. Provádí krátkodobé a dlouhodobé financování státu, zajišťuje denní solventní pozici státu prováděním operací na peněžním trhu a investováním zůstatků souhrnných účtů státní pokladny, zpracovává emisní a dluhovou strategii státu v návaznosti na definovanou střednědobou fiskální a finanční politiku, řídí rizika a stanovuje limity dluhového portfolia a aktivních portfolií ve své působnosti a spravuje rozpočtové kapitoly Státní dluh a Operace státních finančních aktiv. Při zabezpečování těchto činností vydává a prodává státní dluhopisy, zajišťuje úhrady veškerých úrokových výdajů a ostatních souvisejících nákladů dluhové služby a splácí jistiny splatných dluhopisů a přijatých úvěrů. Provádí zpětné odkupy a výměny státních dluhopisů. Plánuje, připravuje a sjednává bankovní úvěry, vede jejich evidenci, zabezpečuje jejich vyhodnocování a komplexní správu. Analyzuje data o finančních trzích, provádí kvantitativní analýzy scénářů, testování dluhového portfolia, simuluje očekávané úrokové náklady státu a analyzuje časové řady jako podklad pro strategické rozhodování v oblasti řízení státního dluhu a finančního majetku státu. Spravuje státní zápůjčky a návratné finanční výpomoci poskytované ze SFA a pohledávky ze státních záruk realizovaných ze SFA. Dodává statistické informace o dluhové službě mezinárodním organizacím a ČSÚ. Zúčastňuje se jednání o ratingovém hodnocení ČR. Vykonává koncepční činnost a veškerou operativní agendu spojenou se zabezpečováním úkolů ministerstva vůči vybraným mezinárodním finančním institucím, jejichž je členem, tj. EIB a CEB, a s nimiž má zvláštní smlouvy. Podílí se z hlediska své působnosti na tvorbě právních předpisů souvisejících s emisní činností a ostatními operacemi státu na finančním trhu, řízením státního dluhu, finančního majetku a likvidity státní pokladny. Zabezpečuje podle metodiky stanovené odborem Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru zpracování podkladů pro vytvoření účetních záznamů o příjmech, výdajích, aktivech a pasivech podléhajících účetním střediskům Státní dluh a Operace státních finančních aktiv. Spolupracuje s organizačními útvary ministerstva na tvorbě koncepce a na strategii rozvoje informačního systému Wallstreet Suite (IS WSS) a navazujících rozhraní. Je funkčním správcem IS WSS a navazujících informačních a obchodních systémů Reuters, MTS a Bloomberg. Zajišťuje vedení evidence a úschovu CP. Zajišťuje souhrnně agendu poskytování mimorozpočtových zápůjček a úvěrů domácím právnickým osobám a podílí se na stanovení finančních podmínek pro poskytování mezinárodních zápůjček v rámci bilaterální a multilaterální pomoci. Zajišťuje služby účastníka CDCP z titulu členství ministerstva ve vypořádacím systému ČR při provádění finančních operací státu a při vedení samostatné evidence státních dluhopisů. Spolupracuje na tvorbě metodiky procesu platebního styku státu a podílí se na analýzách požadavků na funkční nastavení systému státní pokladny ve vazbě na řízení likvidity státu.