Novinky

oddělení 1904 - Financování zemědělství a životního prostředí

Zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MZe a MŽP za financování příslušných kapitol a za financování rozpočtů SZIF a SFŽP zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol...

ilustrace
  • zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MZe a MŽP za financování příslušných kapitol a za financování rozpočtů SZIF a SFŽP zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtů kapitol a rozepisuje rozpočtové limity kapitol,
  • hodnotí výsledky hospodaření kapitol a SF, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečných účtů kapitol a SF, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitol a SF se SR, kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitol,
  • posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financovaných kapitol, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v ISPROFIN správci financovaných kapitol,
  • spolupracuje v rámci agend financování společných programů EU a ČR za financované kapitoly,
  • řeší operativně problémové okruhy financování v oblasti financovaných kapitol a SF zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
  • podílí se na tvorbě právních předpisů týkajících se financovaných kapitol z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
  • podílí se na tvorbě strategií a koncepcí týkajících se financovaných kapitol z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
  • vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
  • podílí se na koordinaci finančních a rozpočtových vztahů k EU při realizaci společné zemědělské politiky,
  • vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti.