Novinky

oddělení 1902 - Financování obrany

Zodpovídá v součinnosti s MO, SÚJB a SSHR za financování těchto kapitol SR zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtu kapitol a rozepisuje rozpočtové limity kapitol...

ilustrace
 • zodpovídá v součinnosti s MO, SÚJB a SSHR za financování těchto kapitol SR zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtu kapitol a rozepisuje rozpočtové limity kapitol,
 • hodnotí výsledky hospodaření kapitol, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečných účtů kapitol, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitol se SR, kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitol,
 • posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financovaných kapitol, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v ISPROFIN správci financovaných kapitol,
 • spolupracuje v rámci agend financování společných programů EU a ČR za financované kapitoly,
 • řeší operativně problémové okruhy financování v oblasti financovaných kapitol, včetně financování specifických oblastí SR, zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • podílí se na tvorbě právních předpisů týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • podílí se na tvorbě strategií a koncepcí týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • posuzuje komplexně a zpracovává zdrojové náklady bezpečnostní a vojenské strategie státu při její tvorbě a prováděných změnách a zodpovídá za řízení zdrojové nákladovosti koncepce bezpečnostní politiky ČR,
 • zajišťuje činnosti, které se z hlediska finančního zabezpečení týkají členství ČR v NATO a dalších mezinárodních obranných a bezpečnostních organizacích, a řeší otázky spolupráce s nimi,
 • podílí se na tvorbě právních předpisů týkajících se protidrogové politiky a prevence kriminality, a řídí metodicky její financování,
 • vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti.