Novinky

oddělení 1901 - Financování bezpečnosti

Zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MV, NBÚ, ÚSTR a BIS za financování příslušných kapitol SR zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtů kapitol a rozepisuje rozpočtové limity kapitol,...

ilustrace
  • zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MV, NBÚ, ÚSTR a BIS za financování příslušných kapitol SR zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtů kapitol a rozepisuje rozpočtové limity kapitol,
  • hodnotí výsledky hospodaření kapitol, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečných účtů kapitol, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitol se SR, kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitol,
  • posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financovaných kapitol, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v ISPROFIN správci financovaných kapitol,
  • spolupracuje v rámci agend financování společných programů EU a ČR za financované kapitoly,
  • řeší operativně problémové okruhy financování v oblasti financovaných kapitol, včetně financování specifických oblastí SR, zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
  • podílí se na tvorbě strategií a koncepcí týkajících se financovaných kapitol z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
  • vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
  • vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
  • vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti,
  • zabezpečuje agendu pojištění vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb.