Novinky

odbor 19 - Financování kapitol státního rozpočtu II

Odbor zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MV, NBÚ, BIS, ÚSTR, SÚJB, SSHR, GIBS, MO, MD, MPO, MMR, ČTÚ, ERÚ, MZe a MŽP za financování rozpočtů jednotlivých kapitol a se SFDI, SFRB, SZIF a SFŽP za financování jejich rozpočtů...

ilustrace

Odbor zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MV, NBÚ, BIS, MF, ÚSTR, SÚJB, SSHR, GIBS, MO, MD, MPO, MMR, ČTÚ, ERÚ, MZe a MŽP za financování rozpočtů jednotlivých kapitol a se SFDI, SFRB, SZIF a SFŽP za financování jejich rozpočtů. Vypracovává střednědobé výhledy kapitol a SF, připravuje návrhy rozpočtů kapitol a SF, rozepisuje výdajové rámce a příslušné rozpočtové limity. Hodnotí výsledky hospodaření kapitol a SF, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a kontroluje návrhy závěrečných účtů kapitol a SF, podílí se na zpracování souhrnného SZÚ a vypracovává finanční vypořádání vztahů jednotlivých kapitol a SF se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku financovaných kapitol. Řídí metodicky spolufinancování programů v rámci národních bezpečnostních investic (NSIP). Spolupracuje v rámci agend financování společných programů EU a ČR za financované kapitoly. Podílí se na tvorbě bezpečnostní a vojenské strategie státu a koncepce bezpečnostní politiky státu z hlediska dopadů na veřejné rozpočty. Vypracovává nebo se podílí na tvorbě strategií, koncepcí, legislativy a metodik z oblastí financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty a zabezpečení realizace finanční politiky. Vykonává působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1, § 32 a 36 a § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. Zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC, a to zejména metodickou a aplikační podporu všem uživatelům IISSP v kapitolách SR, pro než je odvětvovým odborem, a zajišťuje ve spolupráci s odborem Řízení a provoz ICT resortu základní nastavení IISSP, analýzu změnových požadavků na úpravu IISSP a rozvoj IISSP. Zpracovává stanoviska ministerstva k veřejným zakázkám podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb. v případech, kdy veřejným zadavatelem je subjekt v působnosti odboru. Vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti. Zabezpečuje agendu pojištění vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.