Novinky

oddělení 1402 - Kultura, vzdělávání a podpora výzkumu a vývoje

Zodpovídá v součinnosti s GA, TA, AV, MŠMT, MK, RRTV a s Radou pro výzkum, vývoj a inovace za financování příslušných kapitol SR, za financování SFPRČK a SFK, za financování církví a financování výzkumu...

ilustrace
 • zodpovídá v součinnosti s GA, TA, AV, MŠMT, MK, RRTV a s Radou pro výzkum, vývoj a inovace za financování příslušných kapitol SR, za financování SFPRČK a SFK, za financování církví a financování výzkumu, vývoje a inovací zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtů kapitol a rozepisuje rozpočtové limity kapitol,
 • hodnotí výsledky hospodaření kapitol a SF, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečných účtů kapitol a SF, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitol a SF se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitol,
 • podílí se na stanovení celkových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve střednědobém výhledu a SR, koordinuje tyto činnosti za příslušné kapitoly, které výzkum, vývoj a inovace rozpočtují,
 • podílí se na vypracování souhrnného SZÚ za oblast financovaných kapitol a výdajů na výzkum, vývoj a inovace,
 • posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financovaných kapitol, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v ISPROFIN správci financovaných kapitol,
 • řeší operativně problémové okruhy státní podpory a financování v oblasti financovaných kapitol a podpory výzkumu, vývoje a inovací zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • spolupracuje v rámci agend financování společných programů EU a ČR za financované kapitoly,
 • podílí se na tvorbě strategií a koncepcí týkajících se financovaných kapitol a podpory výzkumu, vývoje a inovací zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů týkajících se financovaných kapitol a podpory výzkumu, vývoje a inovací zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik týkajících se financovaných kapitol a podpory výzkumu, vývoje a inovací zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • posuzuje Dohody mezi státem a vypůjčitelem o poskytnutí náhrady za vzniklou škodu na vypůjčeném předmětu (umělecká díla a kulturní statky),
 • vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti.