Novinky

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vytváří právní předpisy týkající se financování ÚSC v gesci odboru a podílí se na tvorbě právních předpisů týkajících se financování ÚSC v gesci jiných útvarů a ústředních správních úřadů...

ilustrace
 • vytváří právní předpisy týkající se financování ÚSC v gesci odboru a podílí se na tvorbě právních předpisů týkajících se financování ÚSC v gesci jiných útvarů a ústředních správních úřadů, podílí se na harmonizaci legislativního a rozpočtového rámce veřejných financí,
 • vytváří a podílí se na tvorbě koncepčních materiálů týkajících se financování ÚSC,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem Kontrola úkoly vyplývající z harmonizace metodického řízení řídící kontroly v oblasti prostředků ÚSC a DSO,
 • provádí odborné činnosti legislativního a správního charakteru týkající se financování územních rozpočtů,
 • vytváří metodiky týkající se financování ÚSC,
 • zajišťuje ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC,
 • přezkoumává rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně vydané v samostatné působnosti krajským úřadem nebo Magistrátem hl. m. Prahy (§ 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.),
 • projednává odvolání proti rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti (dále jen „Regionální rada“) o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně (§ 22 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb.),
 • projednává odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu nebo Magistrátu hl. m. Prahy o uložení pokuty za správní delikt podle § 22b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
 • projednává v prvním stupni správní delikty podle § 22b odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a připravuje rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt,
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost zvláštních komisí pro správní řízení o opravných prostředcích v oblasti působnosti odboru,
 • posuzuje návrhy na prominutí odvodů a penále, vyměřených na základě porušení rozpočtové kázně,
 • vede správní řízení o udělení předchozího souhlasu s vydáním komunálních dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb. a vypracovává rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu,
 • provádí výkon řídící kontroly při hospodaření s rozpočtovými prostředky VPS v rámci působnosti vlastního odboru.