Novinky

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Zpracovává souhrnná data a na jejich základě vypracovává analýzy v oblasti fiskální politiky ÚSC a Regionálních rad, vypracovává podklady pro část SZÚ za rozpočty ÚSC a Regionálních rad...

ilustrace
  • zpracovává souhrnná data a na jejich základě vypracovává analýzy v oblasti fiskální politiky ÚSC a Regionálních rad,
  • vypracovává podklady pro část SZÚ za rozpočty ÚSC a Regionálních rad, provádí finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných z rozpočtů kapitol VPS a OSFA se SR za rozpočty ÚSC a Regionálních rad,
  • sleduje zadluženost obcí, krajů a Regionálních rad a eviduje účelové dotace a návratné finanční výpomoci,
  • posuzuje vliv závazků vyplývajících z koncesních smluv na ekonomickou situaci ÚSC,
  • je věcným správcem ÚDB ARIS, zabezpečuje kontrolní mechanismy v rámci ÚDB ARIS,
  • řídí metodicky rozvoj a úpravy částí IS ARIS týkajících se financování ÚSC a Regionálních rad,
  • podílí se na tvorbě a změnách vybraných právních předpisů týkajících se oblasti výkaznictví finančního hospodaření a finančního vypořádání se SR, a SZÚ pro oblast ÚSC a Regionálních rad,
  • podílí se na tvorbě metodik týkajících se účetních výkazů pro ÚSC a Regionální rady,
  • zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC, a to zejména metodickou a aplikační podporu všem uživatelům IISSP v oblasti CSÚIS – oblast municipalit, s výjimkou účetních výkazů,
  • zpracovává stanoviska Ministerstva financí k veřejným zakázkám podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb. v případech, kdy veřejným zadavatelem je územní samospráva. Zpracovává souhrnná stanoviska ministerstva v rámci rozpočtového dozoru podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb. k uzavření či změně koncesní smlouvy.