Novinky

oddělení 1201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS

Vypracovává návrh finančních vztahů SR k rozpočtům ÚSC, připravuje podklady pro návrh SR za ÚSC, spravuje části SR týkající se realizace dotací ÚSC z kapitol VPS a OSFA, realizuje rozpočtová opatření týkající se ÚSC za kapitoly VPS a OSFA...

ilustrace
 • vypracovává návrh finančních vztahů SR k rozpočtům ÚSC, připravuje podklady pro návrh SR za ÚSC, spravuje části SR týkající se realizace dotací ÚSC z kapitol VPS a OSFA, realizuje rozpočtová opatření týkající se ÚSC za kapitoly VPS a OSFA,
 • připravuje a uvolňuje dotace poskytované v rámci souhrnného finančního vypořádání vztahů SR k rozpočtům ÚSC, a ostatní dotace mimo souhrnný finanční vztah náležející do působnosti oddělení,
 • vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z rozpočtů ÚSC podle zákona č. 320/2001 Sb. v oblasti své působnosti,
 • řídí operativně financování ÚSC v průběhu roku a vypracovává analýzy financování rozpočtů ÚSC,
 • podílí se na tvorbě a změnách vybraných právních předpisů týkajících se financování ÚSC, a na harmonizaci legislativního a rozpočtového rámce veřejných financí,
 • vytváří a podílí se na tvorbě koncepčních materiálů týkajících se financování ÚSC,
 • spravuje databáze s údaji o ÚSC a poskytuje z ní informace,
 • posuzuje návrhy na prominutí odvodů a penále, vyměřených na základě porušení rozpočtové kázně v oblasti své působnosti,
 • zpracovává části návrhu SR a návrhu SZÚ a realizuje rozpočtová opatření za oblast programového financování ÚSC,
 • vytváří koncepci financování programů v působnosti ministerstva ve vztahu k ÚSC, vypracovává dokumentace programů, vytváří zásady a metodiku financování programů, posuzuje žádosti o účast SR na financování akcí a projektů, rozepisuje rozpočet na financování programů,
 • realizuje programové financování, tj. posuzuje žádosti o registraci akcí, vydává rozhodnutí o financování akcí, sleduje průběh akcí, kontroluje a provádí závěrečné vyhodnocení akcí, aktualizuje data o akcích v ISPROFIN,
 • posuzuje návrhy na prominutí odvodů a penále, vyměřených na základě porušení rozpočtové kázně v oblasti své působnosti,
 • podílí se na tvorbě a změnách vybraných právních předpisů týkajících se reprodukce majetku ÚSC,
 • vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z rozpočtů ÚSC podle zákona č. 320/2001 Sb. v oblasti své působnosti,
 • připravuje a uvolňuje vybrané dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu náležející do působnosti oddělení,
 • zpracovává návrhy, přístupy a východiska informační podpory sestavování rozpočtového výhledu, SR a SZÚ v součinnosti s příslušnými útvary,
 • předává údaje o možném čerpání z rozpočtu akcí bankám a uzavírá s nimi smlouvy pro jejich uvolňování a vyúčtování,
 • zabezpečuje agendu návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly MZe do vodního hospodářství a agendu průmyslových zón v součinnosti s věcně příslušným odborem,
 • zabezpečuje program „Technická opatření v pásmech ochrany vod“.