Novinky

odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování

Odbor je zodpovědný za správu finančních vztahů územních rozpočtů ke SR. Připravuje část návrhu SR, SZÚ a finančního vypořádání vztahů se SR za ÚSC, připravuje, uvolňuje a eviduje dotace ÚSC...

ilustrace

Odbor je zodpovědný za správu finančních vztahů územních rozpočtů ke SR. Připravuje část návrhu SR, SZÚ a finančního vypořádání vztahů se SR za ÚSC, DSO a RRRS. Odbor uvolňuje a eviduje dotace ÚSC a realizuje programové financování reprodukce majetku ve vlastnictví obcí a tělovýchovných sdružení. Na základě finančních výkazů všech subjektů územních rozpočtů zpracovává souhrnná data o hospodaření, provádí analýzy v oblasti fiskální politiky, sleduje zadluženost ÚSC, DSO a RRRS, zajišťuje informační a poradenské služby pro ÚSC a ověřuje zvláštní odbornou způsobilost úředníků ÚSC. Vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů, koncepcí, strategií a metodik týkajících se financování ÚSC. Vytváří ve spolupráci s odborem Kontrola koncepci systému řídící kontroly v oblasti finančních prostředků ÚSC a DSO. Vykonává řídící kontrolu v oblasti své působnosti. Vede správní řízení o udělení předchozího souhlasu s vydáním komunálních dluhopisů. Vykonává působnost ministerstva ve věci porušení rozpočtové kázně a správních deliktů podle zákona č. 250/2000 Sb. Podílí se na harmonizaci legislativního a rozpočtového rámce veřejných financí. Zpracovává souhrnná stanoviska ministerstva v rámci rozpočtového dozoru podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb. k uzavření či změně koncesní smlouvy. Je garantem metodiky výkaznictví a zveřejňování fiskálních údajů za subsektor místních vládních institucí dle požadavků směrnice Rady č. 2011/85/EU.