Novinky

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Odpovídá za vypracování návrhu SZÚ zejména tím, že zabezpečuje metodickou a organizační přípravu a návrhy přístupů a východisek pro sestavení SZÚ a koordinuje činnosti při jeho vypracování...

ilustrace
 • odpovídá za vypracování návrhu SZÚ zejména tím, že zabezpečuje metodickou a organizační přípravu a návrhy přístupů a východisek pro sestavení SZÚ a koordinuje činnosti při jeho vypracování, shromažďuje podklady pro návrh SZÚ a vypracovává jeho stěžejní části, zajišťuje zpracování souhrnného materiálu o SZÚ pro jednání vlády a Parlamentu, řídí metodicky vypracování návrhů závěrečných účtů kapitol,
 • zpracovává ve spolupráci s ČNB metodiku soustavy bankovních účtů vedených pro SR, řídí systém pokladních účtů SR,
 • realizuje denní platební styk s peněžními ústavy pro platby kapitoly VPS; zajišťuje denní realizaci plateb ze SR na účty FÚ a SF,
 • kontroluje správnost souhrnných finančních a účetních výkazů kapitol ve vazbě na údaje bankovního výkaznictví, odsouhlasuje souhrnné celostátní periodické finanční výkazy ve vazbě na souhrnnou bilanci SR, zpracovává číselné podklady pro návrhy závěrečných účtů kapitol a pro návrh SZÚ,
 • zpracovává časové řady o plnění SR a průběžné predikce vývoje příjmů a výdajů SR běžného roku, zpracovává denní informace o plnění vybraných položek příjmů a výdajů SR,
 • vypracovává v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. čtvrtletní informace o pokladním plnění SR za 1. a 1. až 3. čtvrtletí roku pro vládu a rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu,
 • vypracovává návrhy pololetních zpráv o plnění SR pro vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu v rozsahu stanoveném zákonem č. 218/2000 Sb.,
 • zpracovává zprávu o výsledcích hospodaření SR a o stavech fondů OSS pro SZÚ a návrhy usnesení vlády a Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhům SZÚ a dalších materiálů předkládaným podle zákona vládě a Parlamentu,
 • tvoří, novelizuje a vykládá vyhlášku stanovující rozsah, strukturu a termíny údajů předkládaných pro vypracování návrhu SZÚ a rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol SR,
 • zpracovává údaje o plnění SR pro Bulletin ČSÚ a Statistickou ročenku ČR,
 • vyhotovuje pravidelná hlášení pro potřeby řízení ministerstva a pro vládu a Parlament, zpracovává pravidelné bilance a přehledy o pokladním plnění příjmů a výdajů SR, rozpočtových kapitol, krajů, obcí a DSO,
 • zpracovává pravidelné přehledy o čerpání finančních prostředků podle správců položek rozpočtu kapitoly VPS,
 • eviduje a sestavuje podklady pro rozbory hospodaření kapitoly VPS ve vazbě na podrobný rozpočet kapitoly, zůstatky bankovních účtů a SÚSR,
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů z oblasti SR a SZÚ,
 • koordinuje podmínky platebního a zúčtovacího systému a vytváření norem a pravidel platebního styku,
 • sleduje vývoj souhrnných (a podle potřeby i analytických) pokladních účtů SR podle operativního hlášení z ČNB,
 • kontroluje příjmy a výdaje VPS podle výpisů z bankovních účtů,
 • kontroluje a odsouhlasuje údaje zanesené v účetních záznamech s údaji vykázanými v pokladním plnění SR,
 • zabezpečuje evidenci a zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly VPS.