Novinky

oddělení 5505 - Certifikace FM EHP/Norska

Je garantem certifikace prostředků FM EHP/Norska, tvoří koncepci finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím v oblasti certifikace v souladu s postupy nastavenými Memorandy o porozumění k implementaci finančních mechanismů EHP a Norska...

ilustrace
 • je garantem certifikace prostředků FM EHP/Norska,
 • tvoří koncepci finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím v oblasti certifikace v souladu s postupy nastavenými Memorandy o porozumění k implementaci finančních mechanismů EHP a Norska; zpracovává v tomto ohledu metodické pokyny pro řízení pomoci z prostředků FM EHP/Norska, pro certifikaci a realizaci plateb těchto prostředků a zajišťuje po této stránce metodické vedení pro instituce zapojené do implementace,
 • monitoruje manuály pracovních postupů užívané subjekty zapojenými do implementace prostředků FM EHP/Norska a ověřuje dodržování těchto postupů,
 • ověřuje správnost, oprávněnost, reálnost, přesnost, soulad a tzv. požadavek nepřekrývání se s doklady a účetnictvím u vykázaných způsobilých výdajů; zároveň potvrzuje, že vykázané výdaje byly vynaloženy v souladu s Nařízeními a programovými dohodami,
 • certifikuje vykázané způsobilé výdaje FM EHP/Norska,
 • ověřuje výdaje a provádí kontroly na místě u subjektů zapojených do implementace FM EHP/Norska v režimu veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., ověřuje výdaje a provádí ověření na místě podle zákona č. 255/2012 Sb.,
 • zodpovídá za předložení ověřených průběžných finančních zpráv a závěrečných zpráv u jednotlivých programů Kanceláře finančních mechanismů (dále jen „KFM“),
 • předkládá odhady pravděpodobných žádostí o platbu KFM,
 • odpovídá za proplacení stanovené výše spolufinancování programů a za převedení veškerých plateb zprostředkovatelům programů v souladu s Nařízeními pro FM EHP/Norska,
 • poskytuje KFM prohlášení o úrocích vygenerovaných na účtech zřízených v souvislosti s čerpáním prostředků FM EHP/Norska,
 • připravuje a předkládá KFM zprávy o zjištěných nesrovnalostech,
 • zajišťuje, že vymožené a zpět vzaté částky jsou (po zrušení veškerých nebo částečných finančních příspěvků na program nebo projekt) vráceny KFM před uzavřením programu.