Novinky

oddělení 7207 - Správa portfolia převzatého z ČKA

Vykonává správu pohledávek, které přešly na ministerstvo v souvislosti s ukončením činnosti ČKA, včetně správy pohledávek převedených na ČKA z ČSOB v souladu se smlouvami mezi MF, ČKA a ČSOB...

ilustrace
 • zajišťuje správu aktiv a pasiv, které přešly na MF v souvislosti s ukončením činnosti ČKA, včetně nároků a závazků, vyplývajících ze smluv uzavřených mezi ČKA, MF a ČSOB v souvislosti s prodejem podniku IPB,
 • vyřizuje žádosti orgánů činných v trestním řízení, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. a jiné žádosti, týkající se aktiv a pasiv a činnosti zaniklé ČKA,
 • vykonává správu pohledávek vzniklých činností zaniklé ČKA a zastupuje ministerstvo v soudních nebo jiných řízeních, které souvisejí s těmito pohledávkami,
 • při správě a vymáhání pohledávek sleduje a eviduje došlé platby od splácejících dlužníků a zajišťovatelů, výnosy z exekucí a konkurzních řízení, dodržování splátkových kalendářů, data promlčení, navrhuje řešení pohledávek a realizuje přijatá obchodní rozhodnutí, včetně postupování pohledávek ve veřejném výběrovém řízení,
 • zajišťuje včasné podání žalob a jiných podání soudům, rozhodčím orgánům a orgánům státní správy, přihlášek do insolvenčního řízení, úkony spojené s vymáháním pohledávek za dlužníky v likvidaci, zajišťuje doložky právní moci a uplatňuje náhrady nákladů soudních řízení,
 • jedná se správci konkursní podstaty, účastní se přezkumných jednání a práce věřitelských výborů,
 • navrhuje vymáhání pohledávek formou exekuce a zajišťuje výběr exekutorů, spolupracuje při realizaci veřejných dražeb,
 • řídí metodicky činnost externích právních zástupců ministerstva v soudních sporech, sleduje realizaci uzavřených smluv o právní pomoci, kontroluje vyúčtování odměn po stránce formální a věcné,
 • předává podklady pro soudní řízení ÚZSVM podle § 3 a 9 zákona č. 201/2002 Sb. a zajišťuje i další spolupráci s ÚZSVM v rámci své působnosti,
 • sleduje plnění mandátní smlouvy uzavřené s ČSOB týkající se správy, vedení a inkasování pohledávek z úvěrů na DBV, zpracovává výhled likvidity a peněžních toků za oblast DBV, provádí kontrolní činnost za oblast DBV, zabezpečuje výkaznictví a reporting za oblast DBV, včetně podkladů pro tvorbu SR u portfolia DBV, spolupracuje s právníky ČSOB zastupujícími ministerstvo před soudy v souvislosti s pohledávkami z úvěrů na DBV,
 • zabezpečuje agendu vyplývající ze smluv uzavřených ČKA, MF a ČSOB v souvislosti s prodejem podniku IPB, posuzuje varianty a zpracovává stanoviska k řešení aktiv s vazbou na offshore strukturu IPB/ČSOB,
 • plní práva a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka majetkových účastí, které přešly na ministerstvo v souvislosti s ukončením činnosti ČKA, včetně zajištění výkonu hlasovacích práv na valných hromadách nebo schůzích společníků, provádí ostatní činnosti při správě majetkových účastí, včetně úschovy listinných cenných papírů, vedení příslušné dokumentace a operativní evidence, zajištění podkladů pro účetnictví a výkaznictví,
 • zabezpečuje komplexní přípravu a realizaci nabytí a převodů majetkových účastí, včetně přípravy podkladů pro schvalování, souhlasy, povolení a udílení výjimek při těchto operacích, technického zajištění operací při převodech nebo přechodech cenných papírů v listinné a zaknihované podobě a plnění příslušných informačních povinností,
 • sleduje plnění smluvních závazků nabyvatelů majetkových účastí,
 • zajišťuje operace ve vztahu k majetkovému účtu v CDCP ministerstva v gesci oddělení,
 • zajišťuje bezpečnou úschovu listinných cenných papírů (trezorové hospodářství),
 • provádí úkony spojené s administrací aktiv a pasiv po zaniklé ČKA a zaniklém SCP,
 • pořizuje a verifikuje účetní a neúčetní doklady do IS CDT, vede deník účetních dokladů, provádí kontrolu sestav a aplikací IS (CDT, AVISme), zadává úrokové sazby do IS CDT, zadává požadavky na založení partnerů a účtů v IS CDT a IS AVISme,
 • zpracovává měsíční kontrolní uzávěrky v IS CDT a předává požadavek odboru Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru ke zpracování dávky účetních dat za vybrané účetní období, kontroluje přenos dávky účetních dat do centrálního účetního systému AVISme,
 • zabezpečuje zpracování pravidelné roční inventarizační sestavy a inventurních soupisů pohledávek a závazků z IS CDT pro provedení dokladové inventury,
 • zabezpečuje agendu správce rozpočtové položky,
 • zabezpečuje podklady pro tvorbu SR ve vztahu k aktivům a pasivům v působnosti oddělení 6401, zabezpečuje podklady a zpracování rozborů hospodaření s prostředky MF, spravuje účet cizích prostředků.