Novinky

oddělení 7206 - Právní podpora

Jedná se soudy a správními úřady, zastupuje ministerstvo ve správních řízeních a v občanskoprávních soudních řízeních souvisejících s privatizací majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a s realizací rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 178/2005 Sb., nebo s činností bývalé ČKA a bývalého SCP...

ilustrace
 • jedná se soudy a správními úřady, zastupuje ministerstvo ve správních řízeních a v občanskoprávních soudních řízeních souvisejících s privatizací majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a s realizací rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 178/2005 Sb., nebo s činností bývalé ČKA a bývalého SCP nebo v dalších občanskoprávních řízeních, v nichž je ministerstvo účastníkem, vyjma agendy mezinárodněprávních sporů, zpracovává veškerá podání v těchto řízeních, uplatňuje náhradu nákladů soudních řízení,
 • navrhuje podle analýzy vývoje soudních sporů další nejvhodnější postup v řízeních a předkládá v případě potřeby návrhy opatření k jejich ukončení a k zabránění dalším sporům,
 • vede evidenci soudních řízení v působnosti odboru,
 • jedná se stranami o nárocích, které vůči ministerstvu uplatňují v souvislosti s privatizací majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a v rámci realizace rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 178/2005 Sb., případně v souvislosti s další agendou odboru,
 • vyřizuje v součinnosti s ostatními útvary dotazy soudů a orgánů činných v trestním řízení související s privatizací podle zákona č. 92/1991 Sb. a další agendou odboru a poskytuje jim informace,
 • zpracovává návrhy na insolvenční řízení ve věcech, které souvisí s agendou odboru 64 a zajišťuje jejich evidenci; jedná se správci konkurzní podstaty a s insolvenčními správci, účastní se jednání soudů a práce věřitelských výborů,
 • vykonává správu všech pohledávek, převedených na ministerstvo ze společnosti Česká inkasní, s.r.o. v likvidaci; předává odboru Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu podklady a pokyny k účtování o těchto pohledávkách,
 • předává podklady ÚZSVM pro soudní řízení, v nichž ÚZSVM zastupuje ministerstvo podle § 3 a 9 zákona č. 201/2002 Sb., vztahující se k agendě odboru a zajišťuje i další spolupráci s ÚZSVM v rámci své působnosti,
 • řídí činnost externích právních zástupců ministerstva, kteří ho zastupují v soudních sporech evidovaných odborem,
 • podílí se na realizaci schváleného právního řešení obchodních případů, zejména na přípravě smluv a jiných právních jednání,
 • vypracovává v rámci odboru právní posudky k materiálům týkajícím se činností ministerstva, zejména ke smlouvám a dokumentům obdobné povahy,
 • poskytuje právní poradenství a konzultace odboru Strategické společnosti a investiční pobídky a odboru Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci,
 • zajišťuje agendu ochranných známek bývalé ČKA a jejích právních předchůdců,
 • zajišťuje agendu spojenou s vypořádáním blokových transakcí ČKA, poskytuje součinnost podle rámcových smluv nabyvatelům bloků pohledávek z agendy bývalé ČKA nebo jejích právních předchůdců, a to zejména v soudních a správních řízeních,
 • zajišťuje komunikaci a koordinuje administrativu spojenou s individuálně postoupenými aktivy,
 • zajišťuje případné zpětné postoupení nebo vrácení pohledávek na ministerstvo, přebírá odepsané pohledávky a zajišťuje správu těchto pohledávek,
 • vyřizuje stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti při vyřizování žádostí o informace podle tohoto zákona