Novinky

oddělení 7205 - Schvalování dispozic s majetkem státu

Spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce finanční politiky na úseku hospodaření s majetkem státu a souvisejících otázek postavení státu v právních vztazích...

ilustrace
 • spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce finanční politiky na úseku hospodaření s majetkem státu a souvisejících otázek postavení státu v právních vztazích, obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu a procesního jednání ve věcech týkajících se majetku státu,
 • spolupracuje na přípravě a zpracování interních normativních aktů ministerstva dotýkajících se OSS a státních organizací v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., pokud jsou spojeny s obecným postavením státu v právních vztazích, jeho procesním jednáním a problematikou hospodaření s majetkem státu s tím související,
 • podílí se na koordinaci činnosti a poskytování metodiky a stanovisek s celostátní působností pro OSS a státní organizace v otázkách spojených s obecným postavením státu v právních vztazích, s jeho procesním jednáním a s tím související problematikou hospodaření s majetkem státu,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje v rámci své příslušnosti jednotný výkon vlastnického práva státu,
 • poskytuje v rámci své příslušnosti obecnou i konkrétní metodickou pomoc pro OSS a státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb. při dispozicích se státním majetkem,
 • zajišťuje specializované systémové úkoly spojené s problematikou nakládání s vybraným majetkem státu,
 • připravuje podklady pro schválení smluv podle § 12 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona,
 • připravuje podklady pro předchozí souhlas ke sjednávání zvýšené ceny podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. při úplatném nabývání majetku do vlastnictví státu, které zajišťuje OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona,
 • připravuje podklady pro schválení smluv o úplatném nabytí věci podle § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb., které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona,
 • připravuje podklady pro předchozí souhlas ke sjednávání zvýšené úplaty podle § 12a odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. za užívání nebo požívání nestátního majetku OSS nebo státní organizací v působnosti tohoto zákona,
 • připravuje podklady pro schválení smluv podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona, mimo majetku, nacházejícího se v zahraničí,
 • připravuje podklady pro schválení smluv o zřízení práva stavby podle § 25a odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona,
 • připravuje podklady pro schválení smluv o převodu práva stavby podle § 25a odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona,
 • připravuje podklady pro povolení výjimky podle § 26 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., pokud smlouvu uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona,
 • připravuje podklady pro povolení výjimky podle § 27 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínek stanovených tímto zákonem pro přenechání majetku státu do užívání nestátním subjektům a pro schválení podle § 27 odst. 5 citovaného zákona k souhlasu pronajímající OSS nebo státní organizace s přenecháním věci nájemcem do podnájmu či přenecháním věci vypůjčitelem za úplatu k užívání jinému,
 • zabezpečuje podle zákona č. 219/2000 Sb. oznámení výhrady v Ústředním věstníku ČR v případech vybraných ustanovení citovaného zákona, není-li podle organizačního řádu k výkonu této působnosti příslušný jiný útvar ministerstva