Novinky

oddělení 7203 - Převody majetku státu a zabezpečení schvalovacího procesu při privatizaci

Zabezpečuje působnost odboru v oblasti privatizace, tj. v oblasti převodů majetku státu na jiné osoby, připravuje a zpracovává návrhy zákonů a dalších právních předpisů v oblasti převodů majetku státu na jiné osoby...

ilustrace
 • zabezpečuje působnost odboru v oblasti privatizace, tj. v oblasti převodů majetku státu na jiné osoby; zajišťuje přípravu a zabezpečuje schvalovací proces převodů majetku státu na jiné osoby a zpracovává návrhy rozhodnutí o privatizaci vyplývající z výsledků schvalovacího procesu,
 • připravuje a zpracovává návrhy zákonů a dalších právních předpisů v oblasti převodů majetku státu na jiné osoby a procesního jednání ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby, zpracovává výkladová stanoviska těchto právních předpisů,
 • spolupracuje s SPÚ a s dalšími správními úřady při řešení problematiky v oblasti převodů majetku státu na jiné osoby; spolupracuje a poskytuje součinnost ÚZSVM při zastupování ministerstva před soudy a jinými státními orgány v řízeních souvisejícími s privatizací,
 • řeší problematiku restitučních nároků vzniklých podle § 2 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb. v návaznosti na § 47 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.; eviduje uplatněné nároky podle § 47 zákona č. 92/1991 Sb.,
 • řeší problematiku vztahující se k otázkám pravidel EU pro poskytování veřejné podpory v oblasti převodů majetku státu na jiné osoby a zajišťuje v tomto směru spolupráci s ÚOHS a ostatními ministerstvy,
 • zpracovává návrhy rozhodnutí, jimiž ministerstvo rozhoduje ve správním řízení o uložení zvláštního poplatku za porušení § 11 odst. 2 zákona č. 427/1990 Sb.,
 • vyřizuje ve správním řízení opravné prostředky v případech, kdy ministerstvo působí jako odvolací orgán v oblasti působnosti odboru ve věcech privatizace podle zákonů č. 427/1990 Sb., č. 500/1990 Sb., č. 92/1991 Sb. a č. 178/2005 Sb.; zabezpečuje organizačně a administrativně činnost rozkladové komise ministra zřízené pro tuto oblast,
 • předkládá návrhy dohod o splátkách uloženého zvláštního poplatku a kontroluje jejich dodržování,
 • eviduje soudní spory a správní případy, jejichž účastníkem je ministerstvo, které vyplývají z porušení zákona č. 92/1991 Sb. v oblasti přípravy privatizace a schvalovacího procesu převodů majetku státu na jiné osoby a dále soudní spory a správní případy, jejichž účastníkem je ministerstvo, a které souvisejí s převody majetku podle zákona č. 427/1990 Sb. a zákona č. 500/1990 Sb.,
 • poskytuje součinnost odboru Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu při platbách a příjmech ve vztahu k zvláštnímu privatizačnímu účtu, v rozsahu své působnosti,
 • řeší problematiku spojenou s dřívější působností ministerstva jako zakladatele bývalé resortní organizace Česká státní spořitelna s.p. „v likvidaci“,
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek státu, plynoucích ze správního řízení, vzniklých v důsledku převodů majetku státu podle zákona č. 427/1990 Sb.,
 • zajišťuje aktualizaci databáze privatizačních projektů, včetně správy dat v informačním systému PRIVATIX,
 • koordinuje aktualizace privatizačních projektů,
 • zajišťuje správu archivního fondu privatizačních projektů, včetně realizačních složek privatizace a související dokumentace a zajišťuje zpracovávání podkladů pro archivaci agendy privatizačních projektů,
 • připravuje na žádost SPÚ vyjádření ministerstva podle § 6 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb.,
 • posuzuje návrhy ve věci nakládání s majetkem určeným k privatizaci podle § 7 zákona č. 178/2005 Sb.,
 • analyzuje a předkládá k rozhodnutí písemné materiály podniků v likvidaci k udělování souhlasu ministerstva podle § 47b zákona č. 92/1991 Sb. s převody majetku státu na jiné osoby,
 • v rámci své působnosti poskytuje konzultace zakladatelům a likvidátorům podniků,
 • zabezpečuje agendu vztahující se k poskytování finančních záloh a úhrad na pohledávky podle § 15 odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb. a vede jejich evidenci,
 • připravuje za oblast privatizace majetku státu podklady pro souhrnné zprávy ministerstva pro mezinárodní instituce, např. EU, OECD, WB,
 • připravuje podklady pro schválení smluv podle § 12 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona,
 • připravuje podklady pro schválení smluv podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., které uzavírá OSS nebo státní organizace v působnosti tohoto zákona, mimo majetku, nacházejícího se v zahraničí.