Novinky

oddělení 7201 - Majetkové

Připravuje a zpracovává návrhy zákonů a dalších právních předpisů v oblasti obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu a související problematiky obecného postavení státu v právních vztazích...

ilustrace
 • připravuje a zpracovává návrhy zákonů a dalších právních předpisů v oblasti obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu a související problematiky obecného postavení státu v právních vztazích, hospodaření s majetkem státu a procesního jednání ve věcech týkajících se majetku státu, jakož i návrhy zákonů a dalších právních předpisů týkajících se ÚZSVM, a zajišťuje odbornou legislativně technickou přípravu jejich publikace,
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení, pokud se týkají obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu a související problematiky postavení státu v právních vztazích, hospodaření s majetkem státu a procesního jednání ve věcech týkajících se majetku státu, anebo pokud se týkají ÚZSVM,
 • zpracovává celostátní koncepci finanční politiky na úseku hospodaření s majetkem státu a souvisejících otázek postavení státu v právních vztazích, obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu a procesního jednání ve věcech týkajících se majetku státu,
 • připravuje a zpracovává na základě potřeby aktuálního řešení konkrétní majetkoprávní problematiky a v mezích platné právní úpravy vnitřní předpisy ministerstva týkající se hospodaření s majetkem státu a souvisejících otázek v oblasti obecného postavení státu v právních vztazích, obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu nebo procesního jednání, pokud se dotýkají ÚZSVM, ostatních OSS a státních organizací v působnosti zákona č. 219/2000 Sb.,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje s celostátní působností ministerstva, další ústřední správní úřady, OSS a státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb. v oblasti obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu a hospodaření s majetkem státu,
 • koordinuje činnost a poskytuje metodiku a stanoviska s celostátní působností pro ÚZSVM, ostatní OSS a státní organizace v otázkách spojených s obecným postavením státu v právních vztazích, procesním jednáním týkajícím se majetku státu a s problematikou hospodaření s majetkem státu s tím související,
 • připravuje podklady pro vydání opatření podle § 9 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. o odstranění pochybností o příslušnosti OSS a státních organizací v působnosti citovaného zákona hospodařit s majetkem státu,
 • připravuje podklady pro vydání opatření podle § 11 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. o určení nebo změně příslušnosti OSS hospodařit s majetkem státu uvedeným v § 10 citovaného zákona,
 • připravuje podklady pro předchozí vyjádření podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
 • připravuje podklady pro povolení výjimky podle § 34 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínek stanovených tímto zákonem pro prominutí dluhu,
 • připravuje podklady pro povolení výjimky, schválení a poskytnutí předchozího souhlasu podle § 39 zákona č. 219/2000 Sb.,
 • připravuje podklady pro předchozí souhlas k převzetí závazku podle § 56 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
 • zastupuje ministerstvo před soudy v těch případech, kdy ve věcech týkajících se hospodaření s majetkem státu je ministerstvo označeno jako OSS příslušná jednat za stát z titulu působnosti ministerstva jako ústředního správního úřadu pro hospodaření s majetkem státu, nepřísluší-li věc jinému útvaru ministerstva, a v případech, kdy se jedná o spory v rámci působnosti odboru související se zákonem č. 219/2000 Sb.