Novinky

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování závazkových vztahů a vypracovávání stanovisek, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou...

ilustrace
  • zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování závazkových vztahů a vypracovávání stanovisek, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou,
  • zpracovává rozbory rozhodnutí soudů za účelem poskytování právního poradenství věcně příslušným útvarům ministerstva,
  • vede evidenci a archivuje spisové materiály k soudním sporům, v nichž bylo v minulosti ministerstvo zastoupeno advokátní kanceláří,
  • poskytuje právní poradenství k řešení právních problémů, které vyplynuly při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva,
  • zastupuje ministerstvo v soudních a jiných řízeních, zejména z oblasti správního soudnictví vyjma agendy privatizační, agendy po ČKA a SCP a agendy v působnosti odboru Správní činnosti; předkládá případné návrhy na další postup nebo na ukončení těchto řízení,
  • tvoří koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších soudních případů ministerstva,
  • poskytuje odborné právní poradenství pro ostatní organizační složky resortu ministerstva,
  • zajišťuje komplexní zastupování ministerstva ve styku s orgány činnými v trestním řízení, a to ve výlučné působnosti za celé ministerstvo (s výjimkou vypracovávání a podávání trestních oznámení a s tím souvisejícího uplatňování práv osoby poškozené týkajících se působnosti odboru Státní dozor nad hazardními hrami, tzn. neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252 zákona č. 40/2009 Sb.), zejména vypracovává, podává a eviduje trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva a uplatňuje práva poškozeného v trestním řízení; vede souhrnnou evidenci veškerých trestních řízení týkajících se ministerstva, v níž eviduje veškeré informace a dokumentace sdělené ze strany orgánů činných v trestním řízení a poskytnuté jednotlivými útvary ministerstva,
  • ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM vykonává odborný dohled ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb., a to zejména pokud jde o jednání v řízení před tuzemskými soudy, tuzemskými rozhodčími orgány, správními úřady a jinými tuzemskými orgány (ve smyslu § 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13a, 13b a 13d zákona č. 201/2002 Sb.) a o právní stanoviska (ve smyslu § 13 zákona č. 201/2002 Sb.) týkající se procesních souvislostí právních sporů,
  • plní funkci účastníka řízení ve správních řízeních týkajících se nároků vyplývajících z Benešových dekretů