Novinky

oddělení 7101 - Všeobecná legislativa

Metodicky koordinuje a jinak se podílí, zejména se zaměřením na souvislosti a slučitelnost s právním řádem na tvorbě a posuzování návrhů nových systémů zákonných a jiných právních úprav...

ilustrace
  • metodicky koordinuje a jinak se podílí, zejména se zaměřením na souvislosti a slučitelnost s právním řádem na tvorbě a posuzování návrhů nových systémů zákonných a jiných právních úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva, a na posuzování návrhů nových systémů zákonných a jiných právních úprav, které jsou připravovány v gesci jiných ústředních správních úřadů,
  • zpracovává v rámci připomínkového řízení svodná stanoviska ministerstva k návrhům právních předpisů připravených v gesci ostatních ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, a to v případech, kdy upravovaná problematika nesouvisí s věcnou působností jiného útvaru,
  • podílí se po legislativní stránce na přípravě návrhů zákonů a podzákonných právních předpisů připravovaných v oblasti působnosti ministerstva, kterou gesčně zajišťují věcně příslušné útvary,
  • vypracovává pro potřeby ostatních odborů v připomínkovém řízení stanoviska ke všem návrhům právních předpisů, které jsou připravovány v gesci jiných ústředních správních úřadů, kde svodné stanovisko zpracovává odbor, s jehož věcnou působností návrh souvisí,
  • posuzuje slučitelnost a soulad materiálů předkládaných jinými ústředními správními úřady k projednání ve vládě, jejích poradních orgánech nebo v Parlamentu s právním řádem, pokud tyto materiály přímo nesouvisejí s věcnou působností jiných útvarů,
  • sestavuje Plán legislativních prací ministerstva pro potřeby souhrnného Plánu legislativních prací vlády a Plán přípravy vyhlášek,
  • posuzuje materiály a zpracovává vyjádření ostatním útvarům ministerstva v případech týkajících se vztahu právních předpisů, které nejsou v působnosti ministerstva, zejména základních právních kodexů k finančně právním předpisům,
  • poskytuje pro potřeby ostatních útvarů ministerstva a na jejich žádost v konkrétních případech právní stanoviska k řešení závažných právních problémů, které vyvstaly při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva,
  • vede a aktualizuje přehled právních předpisů vydávaných v působnosti ministerstva, a to včetně uvedení organizačního útvaru, do jehož gesce jednotlivý právní předpis spadá