Novinky

odbor 71 - Legislativa a sporné agendy

Odbor metodicky koordinuje tvorbu a posuzování návrhů nových systémů právních a zákonných úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva...

ilustrace

Odbor metodicky koordinuje tvorbu a posuzování návrhů nových systémů právních a zákonných úprav, které jsou připravovány v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva. Komplexně posuzuje a zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů, předkládaných jinými ústředními správními úřady v připomínkovém řízení, pokud přímo nesouvisejí s věcnou působností jiných útvarů, a to včetně posouzení jejich slučitelnosti s právním řádem. Zpracovává vyjádření pro ostatní útvary ministerstva v případech týkajících se vztahu právních předpisů, které nejsou v působnosti ministerstva, zejména základních právních kodexů, k finančně právním předpisům, jakož i vyjádření k řešení závažných právních problémů nastalých při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva. Posuzuje soulad materiálů ministerstva určených k projednání ve vládě, LRV a jiných poradních orgánech nebo v Parlamentu s právním řádem. Sestavuje Plán legislativních prací ministerstva pro potřeby souhrnného Plánu legislativních prací vlády ČR. Vyjadřuje se k možnosti využití externích právních služeb v rámci příslušné směrnice ministra financí. Plní funkci účastníka řízení ve správních řízeních týkajících se nároků vyplývajících z Benešových dekretů. Vede evidenci a archivuje spisové materiály k soudním sporům, v nichž bylo v minulosti ministerstvo zastoupeno advokátní kanceláří, a vypracovává rozbory právního a skutkového stavu. Zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování závazkových vztahů, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou. Poskytuje odborné právní poradenství pro ostatní organizační složky resortu ministerstva. Zastupuje ministerstvo v soudních a jiných řízeních, zejména z oblasti správního soudnictví vyjma agendy privatizační, agendy po ČKA a SCP a agendy v působnosti odboru Správní činnosti; předkládá případné návrhy na další postup nebo na ukončení těchto řízení. Zajišťuje komplexní zastupování ministerstva ve styku s orgány činnými v trestním řízení, a to ve výlučné působnosti za celé ministerstvo (s výjimkou vybraných případů týkajících se odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi). Ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM plní úkoly gesčního útvaru v oblasti odborného dohledu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb., a to zejména pokud jde o jednání v řízení před tuzemskými soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými tuzemskými orgány a právní stanoviska týkající se procesních souvislostí právních sporů.

Odbor zajišťuje právní služby v oblasti mezinárodního práva a zastupuje zájmy České republiky před mezinárodními rozhodčími tribunály. Odbor řeší spory vyplývající z dohod o podpoře a ochraně investic a spolupracuje s právním zástupcem ČR vybraným na základě zákona č. 134/2016 Sb. a vnitřních předpisů. Odbor sjednává dohody o podpoře a ochraně investic, podílí se na sjednávání dohod o podpoře a ochraně investic sjednávaných v rámci EU a podílí se na jednáních o problematice mezinárodních investic a sporů v rámci mezinárodních organizací. Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 104/2013 Sb. Řídí soustavu vnitřních předpisů zpracovávaných věcně příslušnými útvary ministerstva.