Novinky

oddělení 4502 - Kontrola a realizace ekologických závazků

Zajišťuje stanoviska k předkládaným projektům ekologických opatření k nápravě a k navrhovaným metodickým změnám realizačních projektů...

ilustrace
 • zajišťuje stanoviska k předkládaným projektům ekologických opatření k nápravě a k navrhovaným metodickým změnám realizačních projektů,
 • sleduje postup a správnost ekologických opatření k nápravě, průběžných i závěrečných odborných zpráv,
 • zajišťuje účast oddělení na kontrolních dnech nabyvatelů a spolupracuje a jedná se všemi zúčastněnými stranami,
 • zajišťuje po věcné a odborné stránce pro ministerstvo jako zadavatele podmínky zadání ekologických veřejných zakázek,
 • připravuje věcné podklady pro přípravu realizačních smluv se zhotoviteli prací, sleduje průběh prací a dodržování podmínek uzavřených smluv, ukončení prací a předání díla,
 • zajišťuje vedení a aktualizaci databáze realizovaných prováděcích projektů, zodpovídá za vedení a aktualizaci databáze faktur za oblast ekologie,
 • tvoří celostátní koncepci realizace odstraňování starých ekologických zátěží, tvoří příslušné metodiky a vnitřní řídící dokumentaci ministerstva,
 • koordinuje komplexně řešení důsledků ekologických škod z pohledu smluv a právních dopadů,
 • vede agendu stanovisek ministerstva k žádostem o prostředky z fondů EU v oblasti starých ekologických zátěží,
 • zajišťuje uzavírání a ukončování ekologických smluv a jejich dodatků, a komplexní návrhy řešení a související písemnou komunikaci se zúčastněnými stranami,
 • zajišťuje evidenci příslušných smluv a žádostí souvisejících s ekologickými privatizačními závazky,
 • zajišťuje posuzování majetkoprávních změn na straně nabyvatelů ekologických smluv a komplexní odpovídající věcné i metodické návrhy řešení,
 • zpracovává statistické výkazy v souvislosti s garancemi ekologických smluv,
 • zajišťuje agendu související s poskytováním garancí státu na odstranění ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území, s realizací postupů vedoucích k odstranění těchto škod a s realizací revitalizací dotčených území,
 • sestavuje plán příjmů a výdajů fondu privatizace,
 • zpracovává přehledy o stavu a pohybu peněžních prostředků Fondu privatizace,
 • zajišťuje kontrolu souladu výdajů Fondu privatizace s plánem příjmů a výdajů fondu privatizace,
 • plní funkci správce rozpočtu Fondu privatizace dle § 26 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb.
 • zpracovává měsíční, čtvrtletní a roční finanční rozbory, provádí mimořádná šetření a analýzy,
 • zpracovává požadované výstupy z účetnictví pro odbor Hospodářská politika podle požadavků