Novinky

oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci

Stanovuje obecné postupy ministerstva při aplikaci právních předpisů v oblasti náhrady škody či nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci, projednává uplatněné nároky na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci v případech...

ilustrace
 • stanovuje obecné postupy ministerstva při aplikaci právních předpisů v oblasti náhrady škody či nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci,
 • projednává uplatněné nároky na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci v případech, kdy je k projednání dle zákona č. 82/1998 Sb. nebo zákona č. 58/1969 Sb. příslušné ministerstvo,
 • postupuje uplatněné nároky na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci v případech, kdy je k projednání dle zákona č. 82/1998 Sb. nebo zákona č. 58/1969 Sb. příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad,
 • informuje žadatele o přijatých, projednaných či postoupených žádostech o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci,
 • vede evidenci přijatých, projednaných či postoupených žádostí o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci,
 • vede evidenci soudních sporů zahájených z titulu uplatněných nároků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci,
 • vede evidenci vyplacených částek škody či nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci,
 • shromažďuje podklady od jiných útvarů ministerstva, GFŘ, GŘC a externích subjektů nutné k projednání uplatněných nároků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci,
 • vypracovává a poskytuje příslušným útvarům ministerstva podklady k vyplacení přiznaných nároků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci,
 • posuzuje možnost regresních úhrad dle zákona č. 82/1998 Sb. z titulu uhrazené škody či nemajetkové újmy ministerstvem, vymáhá případné regresní úhrady dle zákona č. 82/1998 Sb.,
 • spolupracuje s komisí GFŘ ve věci regresních úhrad,
 • zastupuje ministerstvo před soudy v řízeních týkajících se uplatněných nároků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci,
 • zajišťuje dostupné relevantní podklady pro vypracování znaleckých posudků v oblasti náhrady škody při výkonu veřejné moci,
 • spolupracuje s GFŘ a GŘC ve věci zastoupení ministerstva před soudy pověřenými osobami z těchto organizačních složek v případech, kdy vznikla škoda při výkonu veřejné moci v důsledku činnosti orgánů finanční nebo celní správy,
 • zpracovává vyjádření k návrhům na mimosoudní vypořádání nároků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci,
 • vymáhá pohledávky vzniklé na základě rozsudků v řízeních o nároky na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci