Novinky

oddělení 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu

plní práva a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka, včetně zabezpečení případného pověření k zastoupení státu na valných hromadách, navrhuje obsazení míst členů statutárních orgánů vybraných obchodních společností strategického významu...

ilustrace
 • plní práva a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka, včetně zabezpečení případného pověření k zastoupení státu na valných hromadách, navrhuje obsazení míst členů statutárních orgánů vybraných obchodních společností strategického významu, realizuje v nich výkon akcionářských práv státu, řeší problematiku veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv u vybraných společností strategického významu v oblasti své působnosti,
 • zajišťuje a poskytuje dotace ze SR určené pro tvorbu fondů pro pojišťování úvěrových rizik u EGAP a financování vývozu se státní podporou u ČEB, z pozice poskytovatele dotace zajišťuje kontrolu příjemce dotace (ČEB, EGAP),
 • tvoří Strategii vlastnické politiky státu, zajišťuje koordinaci a implementaci strategie a plnění jednotlivých opatření a úkolů ze strategie vyplývajících,
 • zajišťuje doklady prokazující výplatu dividend pro stát jako akcionáře ve všech vybraných obchodních společnostech strategického významu a po provedené kontrole předává tyto doklady příslušným útvarům ministerstva,
 • podílí se s dalšími ministerstvy, věřitelskými bankami a dalšími subjekty na přípravě restrukturalizačního programu u vybraných obchodních společností strategického významu, předkládá návrhy na řešení a zabezpečuje realizaci přijatých rozhodnutí,
 • vykonává působnost ministerstva danou zákonem č. 58/1995 Sb., a zajišťuje za ministerstvo činnosti vyplývající z tohoto právního předpisu,
 • zabezpečuje vydávání vyhlášky č. 278/1998 Sb. k provedení zákona č. 58/1995 Sb.,
 • vytváří podmínky a metodické postupy pro rozhodování ministerstva o nezařazení, zařazení či vyřazení subjektů do systému IMU a zabezpečuje k tomu příslušné podklady a stanoviska, vede komplexní agendu k jednotlivým žádostem a případům systému IMU
 • hospodaří s rozpočtovými prostředky na podporu exportu,
 • podílí se s odborem Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu a odborem Kontrola na realizaci dorovnávání úrokových rozdílů a při kontrole těchto případů u subjektů zařazených do systému IMU,
 • připravuje ve spolupráci se zainteresovanými resorty celostátní koncepci poskytování finančních nástrojů podpořeného vývozu,
 • tvoří, implementuje a informuje o naplňování Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
 • zajišťuje spolugestorství v CGC OECD,
 • podílí se s odborem Hospodaření s majetkem státu na přípravě a tvorbě zásadních programů privatizace majetku státu a na koncepci privatizace ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci
 • podílí se s odborem Státní majetek na zabezpečení celostátní koordinace a metodického usměrňování jednotného výkonu vlastnických (akcionářských) práv státu podle zákona č. 92/1991 Sb.