Novinky

oddělení 3803 - Státní pokladna

ilustrace
 • zajišťuje řízení a realizaci projektů Státní pokladny (vedení projektu, koordinace veškerých činností spojených s implementací Státní pokladny, projektová kancelář),
 • identifikuje nové meziútvarové vazby na ministerstvu a ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva stanovuje nové kompetence a odpovědnosti vyplývající z implementace Státní pokladny,
 • zajišťuje vazby Státní pokladny na ostatní informační systémy,
 • jedná s útvary ministerstva při specifikaci zadání pro rozvoj Státní pokladny,
 • připravuje a koordinuje připojení dalších subjektů do systému Státní pokladny v rámci implementace,
 • koordinuje externí služby v souvislosti se Státní pokladnou (zejména služby manažera projektu, služby právní podpory a služby poradců),
 • buduje a rozvíjí Kompetenční centrum Státní pokladny a koordinuje jeho provoz,
 • zajišťuje komunikační strategii Státní pokladny (ve spolupráci s odborem Kancelář ministra),
 • spolupracuje na přípravě právních předpisů souvisejících s projektem Státní pokladny,
 • zpracovává analýzu potřeb, definice cílů, definice SLA pro projekty Státní pokladny s ohledem na závazné standardy a metodiky,
 • podílí se na komplexní koordinaci stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje ICT resortu ministerstva na základě podkladů samostatného oddělení Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu, analyzuje specifikace zadání dlouhodobých cílů projektů,
 • definuje pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategii Státní pokladny,
 • připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací a poskytuje odbornou spolupráci při výběrových řízeních,
 • zpracovává pravidelný reporting o stavu projektů Státní pokladny,
 • zodpovídá za definici věcných náplní uzavíraných smluv s dodavateli služeb pro Státní pokladnu a provádí kontrolu návrhu smlouvy podle zadávací dokumentace, včetně kontroly finančních nákladů,
 • řídí a kontroluje činnost dodavatelů služeb pro Státní pokladnu podle uzavřených smluv.