Novinky

odbor 38 - Rozvoj ICT

Zajišťuje řízení projektů budování a rozvoje ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT. Podílí se na komplexní koordinaci stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje ICT resortu ministerstva...

ilustrace

Zajišťuje řízení projektů budování a rozvoje ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT. Podílí se na komplexní koordinaci stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje ICT resortu ministerstva na základě podkladů samostatného oddělení Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu a odboru Provoz ICT a uživatelská podpora, analyzuje specifikace zadání dlouhodobých cílů projektů. Spolupracuje s útvary ministerstva na specifikaci zadání a cílů projektů, zajišťuje zpracování analýzy potřeb a definici SLA pro každý projekt. Řídí se v rámci své činnosti platnými standardy, metodikami a dalšími předpisy, na jejichž základě definuje omezující podmínky pro realizaci projektu. Analyzuje na základě podkladů odboru Provoz ICT a uživatelská podpora a samostatného oddělení Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu v rámci projektového řízení a testování požadavky na úpravy ICT ministerstva s ohledem na koncového uživatele. Pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu zpracovává potřebné podklady pro finanční plánování a sestavení rozpočtu v oblasti budování a rozvoje ICT ministerstva a centrálních služeb ICT. Připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací podle zákona č. 137/2006 Sb. Připravuje podklady pro realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli. Řídí a kontroluje činnost externích dodavatelů, zajišťuje plnění smluvních závazků a naplnění cílů definovaných útvary ministerstva. Sestavuje pro každý definovaný projekt projektový tým a jmenuje vedoucího projektu. Zpracovává v rámci každého projektu požadovanou projektovou dokumentaci a provádí pravidelný reporting o stavu projektu. Realizuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT a uživatelská podpora testování a implementaci realizovaných projektů. Zodpovídá za řízení pilotních provozů projektů ICT ministerstva a centrálních služeb ICT, které realizuje odbor Provoz ICT a uživatelská podpora. Zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC za oblast CSÚIS, a to zejména aplikační podporu uživatelům IISSP, a zajišťuje ve spolupráci se samostatným oddělením Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu a odborem Provoz ICT a uživatelská podpora základní nastavení IISSP, analýzu změnových požadavků na úpravu IISSP a rozvoj IISSP. Řídí projektování a rozvoj Státní pokladny. Koordinuje budování a provoz KC. Odbor zabezpečuje informační podporu zaměstnanců a státních zaměstnanců včetně provozu odborné knihovny. Spravuje informační zdroje začleňované do IS ministerstva, zabezpečuje propojení informačních zdrojů s ISVS s celostátní působností a zapojení resortu do nadnárodních IS.