Novinky

samostatné oddělení 9005 - Projektová kancelář

Vykonává koordinační funkci řízení projektů na ministerstvu. Poskytuje metodickou, konzultační a administrativní podporu v oblasti řízení projektů a zjišťuje možnosti financování projektových záměrů z fondů EU...

ilustrace

Vykonává koordinační funkci řízení projektů na ministerstvu. Poskytuje metodickou, konzultační a administrativní podporu v oblasti řízení projektů a zjišťuje možnosti financování projektových záměrů z fondů EU.

 • zajišťuje monitoring OP EU; jedná s řídícími orgány OP,
 • eviduje požadavky na realizaci projektů,
 • kontroluje vazbu požadavků a projektových záměrů na schválenou strategii ministerstva či strategii vlády; posuzuje vzájemné dopady mezi projekty a možnosti financování projektů z fondů EU; vyhodnocuje reálnost zvolené varianty realizace projektů,
 • zpracovává stanoviska k projektovým záměrům před jejich předložením na poradu vedení ministerstva,
 • zpracovává stanoviska k základním dokumentům projektů,
 • zajišťuje souhrnné informace o projektových záměrech a o projektech na ministerstvu,
 • posuzuje vhodnost návrhu na zavedení krizového řízení v jednotlivých projektech,
 • buduje databázi znalostí a koordinuje sdílení zkušeností,
 • odpovídá za zpracování a předložení žádostí o poskytnutí dotace, monitorovacích zpráv nebo zpráv o realizaci projektů; zodpovídá za vyhotovení a předložení žádostí o platbu u projektů financovaných z fondů EU; spolupracuje na vytváření těchto zpráv s projektovým týmem,
 • kontroluje formální stránku zpráv o udržitelnosti projektů a předkládá je poskytovatelům dotací u projektů financovaných z fondů EU,
 • vykonává další aktivity vyplývající ze závazných metodických dokumentů upravujících podmínky poskytování finančních prostředků z fondů EU,
 • po ukončení projektů provádí kontrolu jejich přínosů,
 • zajišťuje konzultační podporu v průběhu celého životního cyklu projektů,
 • zajišťuje správu standardů projektového řízení na ministerstvu; zabezpečuje výklad metodiky projektového řízení a aktualizaci zvláštního vnitřního předpisu ministerstva (směrnice č. 5/2015 ministra financí, o řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí),
 • vydává metodickou příručku řízení projektů na ministerstvu.