Novinky

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Zajišťuje provoz a správu infrastruktury ministerstva, zajišťuje provoz a správu síťových služeb infrastruktury ministerstva,...

ilustrace
 • zajišťuje provoz a správu infrastruktury ministerstva, zajišťuje provoz a správu síťových služeb infrastruktury ministerstva,
 • zodpovídá za funkčnost LAN ve všech objektech ministerstva; nastavuje a kontroluje konfiguraci koncových prvků, nastavuje a kontroluje distribuci síťových služeb,
 • přiděluje IP adresy VLAN serverům; zabezpečuje rezervaci IP adres na DHCP serverech pro PC podle požadavků a bezpečnostních zásad; provádí připojení koncových zásuvek infrastruktury na PC; zařazuje UPS do monitoringu,
 • zajišťuje vrcholovou správu sítě LAN ministerstva, správu firewallové soustavy, distribuci aplikací směrem do veřejného Internetu, odesílání a příjem elektronické pošty; umožňuje přístup do veřejného Internetu pro uživatele z ministerstva, správu přístupu ze sítě a do sítě GOVBONE, konfiguraci portů v DMZ pro potřeby serverů a aplikací, správu VPN přístupu do sítě resortu ministerstva a správu kabeláže,
 • provádí monitoring událostí v síti a průběžně vyhodnocuje zjištěné skutečnosti; spravuje přístupová oprávnění uživatelů sítě LAN ministerstva; provádí kontrolu provozu technologických a přenosových prostředků, jejich údržbu a administraci; vyhodnocuje chybové stavy a zajišťuje jejich odstranění,
 • podílí se na realizaci fyzické (objektové) bezpečnosti v technologických místnostech LAN ministerstva, včetně realizace nově vznikajících technologických místností a na protipožárním zabezpečení,
 • zajišťuje funkčnost a provoz hlasových sítí ministerstva; provádí kontrolu prvků ve vlastní správě a odstraňuje závady nebo iniciuje jejich odstranění; provádí kontrolu funkčnosti,
 • řídí a poskytuje podporu administrátorům odloučených pracovišť ministerstva,
 • řeší na základě evidovaných požadavků v ServiceDesku požadavky uživatelů na odstranění závad, nefunkčnosti a nesprávné funkčnosti nebo požadavky na novou funkcionalitu ICT, která není v rozporu s bezpečnostní politikou, jinými obecně platnými zásadami a zvláštními vnitřními předpisy ministerstva, v opačném případě předává tyto požadavky k vyřízení samostatnému oddělení Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu,
 • zajišťuje provoz pobočkových telefonních ústředen v objektech ministerstva; zajišťuje evidenci a opravy telefonních přístrojů, faxových přístrojů a mobilních telefonních přístrojů pro potřeby ministerstva; připravuje a předává podklady pro přeúčtování částek za provedené hovory u subjektů, které užívají pronajaté místnosti v objektech ministerstva; zajišťuje příjem a přepojení příchozích telefonních hovorů,
 • zajišťuje nákup, evidenci, výdej, skladování a likvidaci mobilních telefonů,
 • zabezpečuje distribuci a připojení kabelové televize, zajišťuje připojení TV přijímačů a opravy kabelové sítě, úhradu licenčních poplatků za rozhlasové a TV přijímače,
 • zajišťuje antivirovou ochranu celostátní sítě ministerstva,
 • vytváří dokumentaci při výskytu bezpečnostního incidentu a informuje vedení vlastního odboru, spolupracuje na opatřeních k zamezení opakování stejného incidentu,
 • zabezpečuje servisní podporu personální výpočetní techniky ve všech pracovištích ministerstva, včetně zajištění provozního materiálu; řídí a kontroluje dodavatele pro servis personální výpočetní techniky,
 • zajišťuje provoz počítačových učeben a audiovideotechniky v objektech ministerstva,
 • zajišťuje provoz výpočetních středisek ministerstva a jejich hlavních technologických souborů; zabezpečuje a provozuje fyzické (objektové) zabezpečení a funkčnost výpočetních středisek,
 • zabezpečuje provoz elektrické sítě ministerstva při výpadku vnější elektrické sítě.