Novinky

odbor 44 - Náhradové agendy

Odbor vykonává působnost ministerstva danou zákonem č. 403/1990 Sb. a č. 42/1992 Sb., a to agendu vypořádání nároků družstev v souvislosti s vydáním nemovitostí podle zákonů č. 403/1990 Sb. a č. 87/1991 Sb....

ilustrace

Vykonává působnost ministerstva danou zákonem č. 403/1990 Sb. a zákonem č. 42/1992 Sb. ve věci agendy vypořádání nároků družstev v souvislosti s vydáním nemovitostí podle zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 87/1991 Sb. Zabezpečuje působnost ministerstva vymezenou zákonem č. 403/1990 Sb. a zákonem č. 87/1991 Sb. týkající se zejména agendy poskytování peněžních a finančních náhrad a vracení kupních cen. Zajišťuje agendu dotazů na majetek cizozemců zanechaný v ČR. Zabezpečuje agendu vyplácení náhrad za pojištěné vklady členů družstevních záložen vzniklé do 31. března 2006 a další zbytkovou agendu zrušeného ZFDZ. Zajišťuje působnost ministerstva vyplývající z § 19 Dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb. Připravuje majetkoprávní podklady pro realizaci § 1 a 2 zákona č. 212/2000 Sb. Vykonává působnost bývalého Majetkového úřadu a jeho právních předchůdců. Provádí vnitrostátní vypořádání mezistátních majetkoprávních dohod, včetně vypořádání nároků a závazků občanů ČR z CP, správu a likvidaci pohledávek a závazků převzatých od peněžních ústavů, podniků a finančních správ, vypořádání pohledávek podle vyhlášky č. 61/1986 Sb. a správu a likvidaci majetkových podstat. Vede správní řízení a po organizační a administrativní stránce zajišťuje činnost komisí pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věci působnosti odboru. Spolupracuje s ÚZSVM ve věci majetku, u kterého na základě usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2008 č. 796 přešla příslušnost hospodařit z ministerstva na ÚZSVM a majetku, u kterého přešla příslušnost hospodařit podle zákona č. 153/2009 Sb. z ministerstva na ÚZSVM; vykonává zbytkovou agendu související s tímto majetkem. Vykonává majetkoprávní činnosti a správu spojené s nemovitým majetkem státu, jehož správu nevykonávají v rámci výkonu své působnosti jiné útvary ministerstva. Zajišťuje agendu v oblasti nároků uplatňovaných vůči státu na základě účinků přisuzovaných nálezem Ústavního soudu č. 278/2004 Sb. Vykonává v rámci své působnosti legislativní činnost.  Spravuje spisové fondy a vede jejich evidenci.