Novinky

oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy

Zajišťuje řízení a realizaci projektů budování a rozvoje ICT ministerstva v oblasti finančních, kontrolních a vnitřních IS, jedná s útvary ministerstva při specifikaci zadání pro budování a rozvoj ICT ministerstva...

ilustrace
 • zajišťuje řízení a realizaci projektů budování a rozvoje ICT ministerstva v oblasti finančních, kontrolních a vnitřních IS,
 • jedná s útvary ministerstva při specifikaci zadání pro budování a rozvoj ICT ministerstva,
 • podílí se na komplexní koordinaci stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje ICT resortu ministerstva na základě podkladů samostatného oddělení Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu, analyzuje specifikaci zadání dlouhodobých cílů projektů,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu na projektech meziresortního charakteru a podílí se na spolupráci s MV,
 • spolupracuje se samostatným oddělení Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu na zajištění řízení a realizaci projektů vývoje infrastruktury, centrálního výpočetního střediska, bezpečného datového centra resortu ministerstva a dalších centrálních služeb s ohledem na zpracované koncepce a strategie (např. bezpečné konfigurace operačních systémů, antivirová ochrana, antispam, správa a management dat na datových úložištích),
 • spolupracuje se samostatným oddělením Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu a odborem Provoz ICT a uživatelská podpora při specifikaci zadání pro budování a rozvoj centrálních služeb resortu ministerstva,
 • zpracovává analýzu potřeb, definice cílů, definice SLA pro jednotlivé projekty s ohledem na závazné standardy a metodiky,
 • definuje omezující podmínky pro realizaci jednotlivých projektů v oblasti legislativní, technologické a bezpečnostní,
 • sestavuje projektový tým a určuje projektového vedoucího podle zpracované metodiky projektového řízení,
 • definuje pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie; dodává podklady k dokumentaci programů, zpracovává investiční záměry jednotlivých projektů, dodává podklady k zavádění nakoupeného majetku do majetkové evidence ministerstva a k jeho likvidaci; předává po ukončení akce podklady k vyhodnocení,
 • připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací a poskytuje odbornou spolupráci při výběrových řízeních na dodavatele služeb ICT,
 • zpracovává a aktualizuje projektovou dokumentaci podle schválených standardů a metodik projektového řízení,
 • zpracovává pravidelný reporting o stavu jednotlivých projektů pro nadřízeného náměstka pro řízení sekce,
 • zodpovídá za definici věcných náplní uzavíraných smluv s dodavateli služeb ICT a provádí kontrolu návrhu smlouvy podle zadávací dokumentace, včetně kontroly finančních nákladů,
 • řídí a kontroluje činnost dodavatelů služeb ICT podle uzavřených smluv,
 • zajišťuje synchronizaci projektových cílů prostřednictvím pravidelných porad projektových vedoucích, ověřuje splnění definovaných parametrů, SLA a naplnění cílů a potřeb uživatelů,
 • kontroluje úplnost předané projektové dokumentace, případně předává požadavek na její dopracování podle schválených metodik a standardů,
 • zpracovává závěrečné zprávy o testování a akceptaci, zajišťuje v případě nedostatků jejich odstranění,
 • řídí a zajišťuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT a uživatelská podpora implementaci a pilotní provoz podle definovaných provozních požadavků,
 • zabezpečuje v rámci činnosti KC za oblast CSÚIS aplikační podporu uživatelům IISSP, zejména kmenových dat a číselníků.