Novinky

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce a provozu ICT ministerstva; ...

ilustrace
 • řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce majetku ICT ministerstva; zpracovává a na základě dokumentace programů vede za ministerstvo reprodukci majetku ministerstva v části ICT - dokumentace příslušných podprogramů ICT; provádí analytické činnosti v oblasti ekonomiky, reprodukce a provozování ICT; posuzuje a předává dokumentaci programu a podprogramů ICT útvarů resortních OSS správci programů,
 • poskytuje ICT útvarům resortu ministerstva metodickou podporu rozpočtování a financování akcí a projektů v oblasti příslušných programů a podprogramů ICT,
 • řídí, koordinuje a kontroluje finanční plánování v oblasti ICT ministerstva, vyhotovuje návrhy rozpočtů programového financování; zpracovává roční finanční plány a navrhuje střednědobé výhledy finančních nákladů,
 • sestavuje rozpočty a projednává s odborem Finanční návrhy ročních plánů výdajů ze SR, dotací z rozpočtu EU a FM na reprodukci a provoz ICT hrazených z příslušných rozpočtových položek,
 • spravuje rozpočtový plán aktuálního účetního roku; zpracovává rozpočtová opatření a předává je odboru Finanční; kontroluje průběh čerpání rozpočtových prostředků přidělených správci příslušné rozpočtové položky v běžném roce; zpracovává Záznamy o předběžné řídící kontrole,
 • zajišťuje realizaci systému programového financování na základě vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve věcech reprodukce (pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku), ICT majetku a souvisejících služeb; předkládá správci programů investiční záměry akcí (projektů) vypracovaných po věcné stránce v ICT útvarech ministerstva a posuzuje je z hlediska finančního zabezpečení; předkládá žádosti o Registraci akcí na základě investičního záměru a zajišťuje případné změny registrace a žádosti Stanovení výdajů OSS na financování akce,
 • zpracovává a předává správci programu podklady ke zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky; na základě podkladů odborných oddělení zpracovává závěrečná vyhodnocení jednotlivých akcí a předává je správci programů,
 • zabezpečuje uzavírání smluvních vztahů s dodavateli nebo vystavuje objednávky dodavatelům; poskytuje nebo zajišťuje právní podporu při tvorbě smluvních dokumentů pro účely zadávací dokumentace provádí dle podkladů ICT útvarů ministerstva přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem a provoz ICT, včetně souvisejících služeb; realizuje zadání přímo nebo zajišťuje pořízení prostřednictvím NEN v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva; kontroluje finanční podmínky smluvních vztahů s dodavateli ICT; zajišťuje evidenci uzavřených listinných smluv, archiv jejich originálů a jejich elektronických kopií,
 • zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv; zajišťuje kontrolu termínového plnění fakturačních závazků k dodavatelům a uplatňování oprávněných sankcí v případě jejich nedodržení dle požadavků zadavatelů; spravuje evidenční databázi uzavřených smluv (CES – Centrální evidence smluv) v IS AVISME v oblasti své působnosti a zajišťuje přípravu smluv pro uveřejnění v Registru smluv,
 • zpracovává v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva podklady pro zavádění, resp. vyřazení dodaného hmotného i nehmotného majetku ICT pořízeného z prostředků správce položky rozpočtu ICT do evidence majetku ministerstva,
 • podílí se na přípravě centralizovaných zakázek v ICT v oblasti právní a finančního řízení a kontroly ve spolupráci s příslušnými útvary financování ICT jednotlivých organizačních složek státu