Novinky

oddělení 6602 - Realizace veřejných zakázek

Zajišťuje zadávání veřejných zakázek ministerstva, a to v rozsahu stanoveném zvláštními vnitřními předpisy ministerstva, zajišťuje zadávání veřejných zakázek při centralizovaném zadávání pro pověřující zadavatele...

ilustrace
  • zajišťuje zadávání veřejných zakázek ministerstva, a to v rozsahu stanoveném zvláštními vnitřními předpisy ministerstva,
  • zajišťuje zadávání veřejných zakázek při centralizovaném zadávání pro pověřující zadavatele,
  • spravuje elektronické nástroje využívané ministerstvem a resortní profil zadavatele,
  • spolupracuje se správci rozpočtových položek na snižování nákladů,
  • zpracovává evidenci zadávacích řízení a uzavřených smluv,
  • zpracovává informace a údaje o veřejných zakázkách pro Věstník veřejných zakázek,
  • vede archiv dokumentace o zadání veřejných zakázek,
  • podílí se na přezkoumávání námitek dodavatelů vznesených proti úkonům zadavatele (ministerstva) a zpracovávání podání a stanovisek v rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS nebo soudů ve správním soudnictví,
  • podílí se na účasti zástupců ministerstva v expertních poradních orgánech či pracovních skupinách zabývajících se problematikou veřejného investování,
  • podílí se na přípravě závazných technických standardů.