Novinky

oddělení 6601 - Právní a metodické

Metodicky řídí, organizuje a koordinuje analytickou, normotvornou, koncepční a odbornou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva,...

ilustrace
 • metodicky řídí, organizuje a koordinuje analytickou, normotvornou, koncepční a odbornou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva,
 • podílí se na přezkoumávání námitek dodavatelů vznesených proti úkonům zadavatele (ministerstva) a zpracovávání podání a stanovisek v rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS nebo soudů ve správním soudnictví,
 • podílí se na tvorbě a posuzování návrhů právních předpisů upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, zejména v rámci připomínkového řízení zpracovává svodná stanoviska k návrhům těchto předpisů; sleduje v oboru své působnosti zásadní změny v právní úpravě členských států EU,
 • zajišťuje zadávání veřejných zakázek při centralizovaném zadávání pro pověřující zadavatele,
 • zajišťuje v resortu ministerstva sjednocování postupů při zadávání veřejných zakázek v návaznosti na rozhodovací činnost ÚOHS a judikaturu soudů ve správním soudnictví,
 • poskytuje podporu jiným útvarům ministerstva v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 • provádí ad hoc kontrolu dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva,
 • zabezpečuje účast zástupců ministerstva v expertních poradních orgánech či pracovních skupinách zabývajících se problematikou veřejného investování,
 • vytváří koncepci legislativního rámce systému centrálních nákupů státu,
 • zabezpečuje řízení a koordinaci systémů centrálních nákupů ve veřejné správě,
 • zajišťuje zpracování hodnotící zprávy společného nákupu,
 • poskytuje metodickou podporu v oblasti centrálních nákupů,
 • připravuje závazné technické standardy.