Novinky

oddělení 6601 - Právní a metodické

Metodicky řídí, organizuje a koordinuje analytickou, normotvornou, koncepční a odbornou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva,...

ilustrace
  • metodicky řídí, organizuje a koordinuje analytickou, normotvornou, koncepční a odbornou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva,
  • přezkoumává námitky dodavatelů vznesené proti úkonům zadavatele (ministerstva) a zpracovává podání a stanoviska v rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS nebo soudů ve správním soudnictví,
  • podílí se na tvorbě a posuzování návrhů právních předpisů upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, zejména v rámci připomínkového řízení zpracovává svodná stanoviska k návrhům těchto předpisů; sleduje v oboru své působnosti zásadní změny v právní úpravě členských států EU,
  • podílí se na přípravě a zabezpečení provádění centralizovaného zadávání veřejných zakázek v rámci resortního systému centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu,
  • zajišťuje v resortu ministerstva sjednocování postupů při zadávání veřejných zakázek v návaznosti na rozhodovací činnost ÚOHS a judikaturu soudů ve správním soudnictví,
  • poskytuje podporu jiným útvarům ministerstva v oblasti zadávání veřejných zakázek,
  • provádí ad hoc kontrolu dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva,
  • zabezpečuje účast zástupců ministerstva v expertních poradních orgánech či pracovních skupinách zabývajících se problematikou veřejného investování