Novinky

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Analyzuje právní a skutkové stavy dokumentů předkládaných státnímu tajemníkovi z oblasti hospodářské správy, veřejných zakázek a financování resortu ministerstva, zadává podle pokynů státního tajemníka zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,...

ilustrace
 • analyzuje právní a skutkové stavy dokumentů předkládaných státnímu tajemníkovi z oblasti veřejných zakázek a financování resortu ministerstva,
 • zadává podle pokynů státního tajemníka zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,
 • provádí průběžně časovou a věcnou kontrolu plnění úkolů ukládaných státním tajemníkem,
 • zajišťuje po organizační stránce výkon zakladatelských práv ministerstva k s. p. STC,
 • připravuje podklady související s vysíláním státních zaměstnanců do řídících a kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost - předběžný souhlas státního tajemníka, vyslání státního zaměstnance; vede a aktualizuje seznam těchto státních zaměstnanců,
 • řídí politiku ochrany osobních údajů na ministerstvu a koordinuje implementaci opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů.
 • připravuje podklady pro vyřizování dotazů subjektů údajů a odpovědi na ně,
 • zajišťuje spolupráci ostatních útvarů ministerstva s pověřencem na ochranu osobních údajů,
 • spravuje systém IAŘ a v jeho rámci vede centrální evidenci vnitřních a služebních předpisů,
 • posuzuje splnění podmínek pro umožnění podnikatelské a jiné výdělečné činnosti zaměstnanců vedle základního pracovněprávního vztahu k ministerstvu včetně přípravy podkladů pro vydání předchozího souhlasu k této činnosti nebo jejího zamítnutí,
 • zpracovává podklady pro státního tajemníka pro zajištění agendy vyplývající z ustanovení § 81 zákona č. 234/2014 Sb., posuzuje splnění podmínek pro umožnění podnikatelské a jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců vedle služebního poměru a vyhotovuje rozhodnutí ve věci výkonu jiné výdělečné činnosti než služby,
 • zajišťuje a ve spolupráci s ostatními útvary organizuje posuzování a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.; tuto činnost pravidelně vyhodnocuje v rozsahu daném zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
 • zveřejňuje a aktualizuje povinně zveřejňované informace způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem č. 106/1999 Sb.; zpracovává výroční zprávu o činnosti ministerstva v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona,
 • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.