Novinky

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Analyzuje právní a skutkové stavy dokumentů předkládaných státnímu tajemníkovi z oblasti hospodářské správy, veřejných zakázek a financování resortu ministerstva, zadává podle pokynů státního tajemníka zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,...

ilustrace
  • zadává podle pokynů státního tajemníka zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,
  • provádí průběžně časovou a věcnou kontrolu plnění úkolů ukládaných státním tajemníkem,
  • metodicky řídí činnost rozkladových komisí,
  • zabezpečuje politiku ochrany osobních údajů na ministerstvu a koordinuje implementaci opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů,
  • připravuje podklady pro vyřizování žádostí subjektů údajů a odpovědi na ně,
  • zajišťuje spolupráci ostatních útvarů ministerstva s pověřencem na ochranu osobních údajů,
  • spravuje systém IAŘ a v jeho rámci vede centrální evidenci vnitřních a služebních předpisů,
  • zajišťuje a ve spolupráci s ostatními útvary organizuje posuzování a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
  • zajišťuje zveřejnění a aktualizaci povinně zveřejňovaných informací způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem č. 106/1999 Sb.; zpracovává výroční zprávu o činnosti ministerstva v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona,
  • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.