Novinky

oddělení 4801 - Kárná řízení

Provádí aplikaci ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., posuzuje a zpracovává svodná stanoviska k návrhům změn tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaným, připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. f), písm. j) bod 2. zákona č. 234/2014 Sb. ...

ilustrace
 • provádí aplikaci ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., posuzuje a zpracovává svodná stanoviska k návrhům změn tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaným,
 • připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. f), písm. j) bod 2. zákona č. 234/2014 Sb.,
 • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost kárné komise ministerstva,
 • zpracovává služební předpis upravující kárné řízení,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje přípravu materiálů, stanovisek a jiných podkladů pro státního tajemníka na poradu státních tajemníků a na jednání s náměstkem ministra vnitra pro státní službu a jednání s ostatními státními tajemníky,
 • řeší stížnosti zaměstnanců v pracovním poměru, připravuje podklady pro vyřízení stížností na zaměstnance a státní zaměstnance,
 • zajišťuje činnost prošetřovatele podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.,
 • připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka ve věcech, ve kterých vykonává působnost nadřízeného služebního orgánu podle § 162 odst. 4 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb.
 • koordinuje analytické a koncepční činnosti v oblasti inspekce jako specializované kontrolní činnosti v rámci resortu ministerstva,
 • provádí vlastní inspekční činnost na ministerstvu se zaměřením na vyhledávání příčin negativních jevů při zajišťování úkolů na úseku státní správy, včetně výskytu protiprávního jednání zaměstnanců a zneužívání jejich výlučného postavení,
 • předkládá rámcový návrh zaměření inspekční činnosti na příslušný rok, roční zprávu o hlavních poznatcích z inspekční činnosti a z šetření stížností a ostatních podání.