Novinky

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Zabezpečuje činnost kárné komise na ministerstvu, včetně řízení o kárné odpovědnosti. Zajišťuje vyřizování odvolání a stížností podle zákona č. 234/2014 Sb. a stížností podle správního řádu souvisejících se správou služebních vztahů...

ilustrace

Zabezpečuje činnost kárné komise na ministerstvu, včetně řízení o kárné odpovědnosti. Zajišťuje vyřizování odvolání a stížností podle zákona č. 234/2014 Sb. a stížností podle správního řádu souvisejících se správou služebních vztahů. Prošetřuje na úrovni resortu ministerstva možná protiprávní jednání zaměstnanců. Vede a aktualizuje seznam zaměstnanců a státních zaměstnanců, kteří zastupují ministerstvo v řídících a kontrolních orgánech podnikajících subjektů s majetkovou účastí státu a zdravotních pojišťoven. Rovněž zabezpečuje činnost spojenou s vysláním státních zaměstnanců do řídících a kontrolních orgánů podnikajících právnických osob. Koordinuje zpracování resortních stanovisek v rámci připomínkových řízení, je-li role gestora přidělena sekci 08. Vykonává činnosti v řízení o opravných a dozorčích prostředcích v rozsahu své působnosti. Zajišťuje výkon zakladatelských práv ministerstva k STC. Řídí politiku ochrany osobních údajů na ministerstvu. Posuzuje splnění podmínek pro umožnění podnikatelské a jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců vedle služebního poměru a zaměstnanců vedle základního pracovněprávního vztahu k ministerstvu; připravuje podklady pro vydání předchozího souhlasu k této činnosti nebo její zamítnutí. Organizuje, koordinuje a poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.